Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Malarz

Urodził się 25 marca 1950 r. w Tarnobrzegu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu w 1968 r. podjął studia w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Rolniczym, które ukończył w 1973 r. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1982 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ zagęszczenia roślin i nawożenia azotem na rozwój i plonowanie kilku odmian rzepaku ozimego”, której promotorem była prof. dr hab. Zofia Jasińska. Tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplina – agronomia, specjalność – uprawa roślin uzyskał w 2008 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i cechy jakościowe plonu odmian rzepaku jarego”.

Zatrudniony w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin od 1973 r.

Brał udział w 21 projektach badawczych dotyczących doskonalenia agrotechniki roślin oleistych i strączkowych, uczestniczył w 3 konferencjach zagranicznych. Jest promotorem 33 prac magisterskich.

Autor lub współautor 70 publikacji naukowych. Jest współautorem 2 rozdziałów książki dotyczących wykorzystania rzepaku i roślin strączkowych w żywieniu zwierząt.

Specjalista z zakresu uprawy roślin oleistych i strączkowych. Jego zainteresowania dotyczą związków między warunkami uprawy, rozwojem roślin a plonowaniem roślin z uwzględnieniem nowych odmian hodowlanych.

Za działalność naukową uzyskał 5 nagród Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec