Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ewa
Łukaszewicz

Urodziła się 1 stycznia 1953 r. w Olszynie. Szkołę podstawową, a następnie IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu ukończyła w 1972 r. Studiowała na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (do 1977 r.). Za działalność studencką, w tym działalność w studenckich kołach naukowych, była wielokrotnie wyróżniana dyplomami Rektora oraz dziekanów AR w Lublinie, Krakowie i we Wrocławiu.

Pracę w Katedrze Hodowli Drobiu i Drobnego Inwentarza (obecnie Zakład Hodowli Drobiu Instytutu Hodowli Zwierząt) rozpoczęła w 1978 r. W 1985 r. obroniła pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem doc. Bronisławy Chełmońskiej pt. „Badania nad rozcieńczalnikami do przechowywania nasienia kogutów w świetle oceny laboratoryjnej i wskaźników płodności”. W 1988 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Kriokonserwacja nasienia gęsiorów Anser anser L.” habilitowała się w 2003 r. na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej. W 2007 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UP we Wrocławiu. Od 2004 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Hodowli Drobiu, w latach 2005–2008 i 2008–2012 była prodziekanem na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Ukończyła Podyplomowe Studium Ideologiczno-Pedagogiczne na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kurs dla kierowników Ferm Zarodowych w Centralnej Stacji Oceny Użytkowości Drobiu w Poznaniu, kurs szkoleniowy „Inseminacja w hodowli drobiu” zorganizowany przez francuską firmę IMV Technologies oraz Międzynarodowy Podyplomowy Kurs „Farm Animal Production and Management” w Rehovot w Izraelu.

W okresie zatrudnienia odbyła łącznie 36 wizyt, staży naukowych i produkcyjnych w krajowych fermach i zakładach produkcyjnych drobiu, a także w ośrodkach naukowych w Austrii, Czechosłowacji, Francji, Japonii, Kanadzie, NRD, RFN i na Węgrzech.

Jest członkiem: Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej – WPSA, Komisji Biologii Rozrodu, Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN i Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Jest promotorem 2 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem 31 prac magisterskich. Była recenzentem 3 prac doktorskich.

Kierowała lub była/jest głównym wykonawcą 8 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW dotyczących zagadnień związanych z rozrodem i kriokonserwacją nasienia gęsi i innych gatunków ptaków domowych i wolno żyjących. Od roku 2008 prowadzi badania nad wykorzystanim metod sztucznej inseminacji i kriokonserwacji nasienia w rozrodzie i ochronie głuszców (Tetrao urogallus L.). Była współorganizatorem lub członkiem Komitetu Naukowego 14 konferencji, w tym 5 międzynarodowych.

W latach 1999–2000 uczestniczyła w międzynarodowym programie badawczym nt. „Exploitation and reutilization of genetic resources from wild and domestic animals in the world” kierowanym przez prof. Noboru Fujihara z Kyushu University w Japonii.

Jest autorem lub współautorem 163 opracowań, w tym: 51 oryginalnych prac twórczych, 45 referatów i doniesień opublikowanych w materiałach konferencji międzynarodowych oraz 33 w materiałach konferencji krajowych, 4 opracowań przeglądowych, 4 artykułów popularnonaukowych, 5 podręczników akademickich, skryptów, monografii, 2 broszur wdrożeniowych dla hodowców i producentów drobiu oraz 12 prac nieopublikowanych.

W okresie zatrudnienia uczestniczyła w 24 światowych i międzynarodowych oraz 38 krajowych konferencjach i sympozjach naukowych, a prace jej autorstwa lub współautorstwa były prezentowane w Australii, Czechosłowacji, Czechach, Francji, Indiach, Litwie, Łotwie, Kanadzie, Niemczech, Polsce, na Tajwanie, Węgrzech oraz w USA.

Była wyróżniona 9-krotnie nagrodą Rektora. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1993), Medalem Jubileuszowym 50-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (2002) oraz odznaką „Zasłużony dla AR we Wrocławiu” (2005).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec