Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Ludwiczak

Urodził się 11 maja 1923 r. w miejscowości Salnia, pow. Krotoszyn. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie rozpoczął w roku 1946 studia na ówczesnym Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom inżyniera rolnika, magistra nauk agrotechnicznych, uzyskał w roku 1950. Od ukończenia studiów do czasu przejścia na emeryturę w roku 1993 pracował w obecnej Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Specjalizował się w zakresie rachunkowości rolniczej i kalkulacji kosztów w gospodarstwie rolnym.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1962 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Kalkulacje poza-księgowe w systemie rachunkowości rolniczej” (promotor – prof. dr hab. Bohdan Kopeć). Stopień naukowy docenta (obecnie doktora habilitowanego) w zakresie ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego WSR w 1968 r. – rozprawa habilitacyjna pt. „Środki obrotowe w gospodarstwie rolnym w zależności od form organizacji i zarządzania”.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1987. Prodziekan (1975–1981) i dziekan (1987–1993) Wydziału Rolniczego. Był kierownikiem Studium Podyplomowego (1970–1975) oraz Zakładu Rachunkowości Rolniczej i zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, przewodniczącym Komisji Senackiej do spraw Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.

Promotor 6 doktoratów. Wykonał 8 recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Opiekun ponad 80 prac magisterskich.

Opublikował 60 prac naukowych (w tym 10 oryginalnych prac twórczych). Autor 3 skryptów: „Rachunkowość rolnicza” (4 wydania 1976–1989), „Podstawy rachunku ekonomicznego w gospodarstwie rolnym” (1978–1981), „Przewodnik do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych” (3 wydania).

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony 15 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec