Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Krzywiecki

Urodził się 30 kwietnia 1944 r. w Adamach, woj. tarnopolskie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Sycowie studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w roku 1968 tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1975 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ gęstości siewu i nawożenia na plon i wartość pokarmową ziarna dwóch mieszańców kukurydzy pastewnej” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. dr. h.c. Zygmunta Ruszczyca, a stopień doktora habilitowanego w roku 1984 po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ nawożenia azotem na wysokość i jakość plonów jednogatunkowych zasiewów traw oraz ich przydatność do kiszenia”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1992 r., a profesora zwyczajnego w roku 1999. Odbył staże naukowe w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Niemczech (Uniwersytet w Rostocku), Słowacji (Uniwersytet w Nitrze), Norwegii (Uniwersytet w Aas), a także wyjeżdżał w ramach tzw. misji profesorskich do Czech, Słowacji, Niemiec i Danii. Przewodniczył komisji wczasów ZNP, był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Oddziałowej ZNP (1970–1980).

Senior budowy Wydziału Zootechnicznego (1987–2000), członek senackich komisji: ds. badań naukowych i zleceń (1984–1989) i ds. organizacji i rozwoju uczelni (1987–1990), Rady ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (1991–1993), przewodniczący Senackiej Komisji ds. nagród i odznaczeń (1991–1993), członek Senatu (1994–1999), prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (1994–1996), kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (od 2001 r).

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (1988–1994), członek Sekcji Roślin Motylkowych i Traw Rady Naukowej COBORU (1986–1988) oraz ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowych Drobnonasiennych i Traw COBORU (od 1988), członek Sekcji Produkcji Zwierzęcej KBN (1996–1997) oraz licznych towarzystw naukowych.

Promotor 4 doktoratów i 80 prac magisterskich. Wykonał 6 recenzji w przewodzie habilitacyjnym i 3 w przewodach doktorskich. Oceniał 3 wnioski, w tym 1 zagraniczny o nadanie tytułu naukowego profesora oraz o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Wykonał kilkadziesiąt recenzji prac naukowych, w tym 4 wydawnictw książkowych oraz kilkadziesiąt projektów badawczych KBN i kilkadziesiąt grantów wewnętrznych Uczelni, a także sporządził kilka ekspertyz sądowych. Kierował badaniami w ramach czterech grantów KBN.

Współautor podręcznika „Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwa” cz. 3. „Paszoznawstwo” i książki „Żywienie bydła” oraz 180 publikacji naukowych, w tym 97 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swoich prac prezentował na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

Jest specjalistą z zakresu paszoznawstwa i żywienia zwierząt przeżuwających. Jest inicjatorem kompleksowej i wszechstronnej oceny wartości pokarmowej pasz uwzględniającej uprawę roślin, przygotowanie paszy i ocenę jej wartości metodami in vitro i in vivo.

Wyróżniony nagrodą Ministra za osiągnięcia naukowe oraz nagrodami Rektora (16) za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec