Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ewa
Krzywicka-Blum

Urodziła się 9 marca 1933 r. we Lwowie. W roku 1946 w ramach ekspatriacji zamieszkała we Wrocławiu, gdzie w 1950 r. ukończyła I Liceum Ogólnokształcące. W latach 1950–1955 odbyła studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując w roku 1953 dyplom I stopnia, a następnie w 1955 r. – dyplom magistra matematyki ogólnej. Już w czasie studiów na międzyuczelnianym (Łódź, Lublin, Toruń, Wrocław) kursie magisterskim została zastępcą asystenta w Katedrze Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Współpracowała z prof. J.G. Mikusińskim. W 1955 r. została członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w 1959 r. rozpoczęła studia zaoczne z zakresu geodezji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończyła w roku 1964, uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

Od roku 1960 zatrudniona jest w Katedrze Geodezji Wyższej, początkowo na stanowisku asystenta, a od 1966 r. po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Charakterystyka dokładnościowa poligonów w osnowach wodno-melioracyjnych, urządzeniowo-rolnych i leśnych” – adiunkta. Jej prace dotyczyły teorii wyrównań oraz kartografii. W tym okresie współpracowała z prof. M. Steinhausem oraz prof. R. Hlibowickim. W latach następnych kontynuowała badania z zakresu kartografii teoretycznej. W roku 1980 habilitowała się na podstawie rozprawy pt. „Studia metodyczne wybranych zagadnień redakcji map przyrodniczo-rolniczych”, a w roku 1992 uzyskała tytuł profesora nauk technicznych. W roku 1998 została profesorem zwyczajnym.

W okresie swej pracy w Akademii Rolniczej rozwinęła znacząco kartograficzny kierunek badań. Własne wyniki referowała na 16 konferencjach zagranicznych i wielu krajowych. Między innymi jest autorką sonorycznej metody kodowania obrazu oraz różnego typu map anamorficznych. Przez 7 lat zatrudniona była w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadząc specjalistyczne wykłady z matematyki i teorii odwzorowań dla kartografów.

O międzynarodowym autorytecie Profesor świadczy wybór jej na przewodniczącą Komisji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Jest członkiem Komitetu Geodezji PAN oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Pełniła funkcje: prodziekana, kierownika Katedry, Zakładu, członka Senatu, przewodniczącej komisji senackich.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec