Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Alicja
Krzemińska

Urodziła się w roku 1970 w Strzelinie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1992−1997 studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku chemia (Wydział Chemii), który ukończyła w roku 1996, oraz na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych, gdzie w roku 1995 otrzymała tytuł licencjata, a dwa lata później tytuł magistra ochrony środowiska. W latach 1998−1999 odbyła studia Podyplomowe Studium Prawa i Gospodarki Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999−2000 na tym samym Wydziale odbyła studia „Podyplomowe Studium Prawa Ochrony Środowiska”. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska (specjalność ochrona wód) otrzymała w 2002 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy pt. „Wpływ czynnika wodnego na warunki siedliskowe terenów leśnych odrzańskiego polderu Lipki-Oława” (promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński). W 2004 r. otrzymała stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia, nadany przez Radę Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Nauk Przyrodniczych (obecnie Wydział Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Wrocławskiego, po przedłożeniu rozprawy pt. „Analiza porównawcza wyników hydrochemicznej i bioindykacyjnej oceny jakości wód podziemnych na przykładach z Dolnego Śląska” (promotor – prof. dr hab. Stanisław Staśko). Obie rozprawy doktorskie obroniła z wyróżnieniem. W 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: kształtowanie środowiska, specjalność: ochrona środowiska, nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na podstawie rozprawy pt. „Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych – analiza interakcji”.

Autorka i współautorka 50 artykułów naukowych i 2 monografii oraz 48 opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Promotorka jednego doktoranta. Wyniki swych prac prezentowała na 15 konferencjach.

W roku 2007 rozpoczęła współpracę z University of Sonora Hermosillo, Department Geology Mexico. Współautorka projektu „Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej” wykonanego dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2008−2009. Brała udział w posiedzeniach grupy roboczej „Biologiczna ocena wód powierzchniowych”, Ministerstwo Środowiska Departament Integracji Europejskiej i w posiedzeniach podgrupy roboczej dotyczącej Hydromorfologii, Ministerstwo Środowiska Departament Integracji Europejskiej. Posiada certyfikat River Habitat Survey Component Surveyor (2007).

Wyróżniona nagrodą dla Aktywnego Młodego Naukowca 2002 r., przyznaną przez Fundację Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk Pro Scientia et Vita oraz Nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec