Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wojciech
Kruszyński

Urodził się 6 lipca 1963 r. w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Do Technikum Hodowlanego uczęszczał w Sędziejowicach (woj. łódzkie). Studia wyższe ukończył w roku 1988 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pracę w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli zwierząt rozpoczął w 1989 r. na stanowisku asystenta. W roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, przedkładając rozprawę pt. „Analiza wybranych cech bydła urodzonego w wyniku przenoszenia zarodków”, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Analiza cech produkcyjnych i funkcjonalnych oraz struktury genetycznej buhajów rasy czerwono-białej urodzonych w latach 1982–1999”. Jest specjalistą w zakresie genetyki i metod doskonalenia zwierząt oraz biologii rozrodu.

Jego dorobek naukowy obejmuje 72 publikacje, w tym 41 oryginalnych prac twórczych. Jest autorem i współautorem 12 skryptów i podręczników. Pod jego kierunkiem jedna osoba uzyskała stopień doktora, był opiekunem 19 prac magisterskich, z których 5 uzyskało nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach prac magisterskich z zakresu zootechniki i 6 prac inżynierskich.

W latach 1993–1999 byłem członkiem Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej.

W uznaniu dla działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej został wyróżniony 7 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec