Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zofia
Krężel

Urodziła się 15 lutego 1924 r. w Podhajcach. W latach 1943–1944 była łączniczką w oddziałach Armii Krajowej w Podhajcach. W 1951 r. rozpoczęła studia na Wydziale Przyrodniczym WSP UJ w Krakowie, które kontynuowała na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu, gdzie w 1956 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera. W czasie studiów podjęła pracę asystenta w Katedrze Mikrobiologii Rolniczej WSR we Wrocławiu.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymała w 1964 r. na podstawie rozprawy pt. „Rola organizmów korzeniowych jako czynnika ochronnego rośliny” (promotor – prof. dr N. Balicka). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1979 r. na macierzystym Wydziale po przedłożeniu rozprawy pt. „Fitotoksyczne działanie saprofitycznych bakterii fyllosfery na wzrost roślin testowych”.

Na stanowisko docenta powołana została w 1980 r. Odbyła 7 staży naukowych, m.in. w Instytucie Mikrobiologii w Szopron, Instytucie Biologii WAN w Budapeszcie, Instytucie Biologii CSAN w Pradze, Zakładzie Mikrobiologii WSR w Nowym Sadzie oraz w Zakładzie Mikrobiologii Politechniki w Zürichu.

Pełniła przez wiele lat funkcję sekretarza Komisji Mikrobiologicznej Komitetu Mikrobiologicznego PAN.

Była opiekunem 9 prac magisterskich oraz recenzentem 2 prac doktorskich. Opublikowała 50 prac, w tym 15 w międzynarodowych czasopismach. Uczestniczyła w Międzynarodowych Konferencjach w Polsce, Austrii, Belgii, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii i na Węgrzech.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych zalicza się prace z zakresu biologicznych metod ochrony roślin, badania nad wpływem czynników ekologicznych i antropogenicznych na rozwój bakterii, prace nad wpływem mikroorganizmów na aktywność herbicydów oraz studia nad rolą mikroorganizmów w procesie rekultywacji popiołów i transformacji hydrosteroidów.

Odznaczona Krzyżem AK, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniona 2 nagrodami Ministra i 9 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec