Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Roman
Krężel

Urodził się 9 sierpnia 1925 r. w Rozważu, woj. tarnopolskie. Szkołę podstawową ukończył w Białym Kamieniu w 1936 r. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Złoczowie w 1937 r., a ukończył ją po wojnie w 1947 r. w Głubczycach.

Studia wyższe odbył w latach 1947–1951 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra nauk agrotechnicznych.

Pracę doktorską pt. „Wpływ terminu i sposobu zaorania koniczyniska na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz plonowanie roślin” (promotor – prof. B. Świętochowski) obronił w 1963 r., a habilitacyjną pt. „Studia nad gospodarką wodną roślin w płodozmianach na glebie lekkiej” – w 1970 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 r., a zwyczajnego w 1990 r.

Odbył staże naukowe w ZSRR, na Węgrzech, w Bułgarii, Jugosławii, Czechosłowacji.

Kierownik Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (1986–1995), prodziekan Wydziału Rolniczego (1981–1984), przewodniczący (1969–1975) i członek Komisji Senackiej i Rektorskiej ds. RZD (1966–1983), koordynator Wydziału Rolniczego ds. Wdrożeń Osiągnięć Naukowych do Praktyki (1969–1975), przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. staży produkcyjnych (1976–1980), kierownik Zakładu Doświadczalnego Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin w Swojcu (1958–1976).

Przewodniczący Sekcji Podstaw Agrotechniki Komitetu Uprawy Roślin PAN (1986–1990), organizator i przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (1988–1998), sekretarz (1974–1980), wiceprzewodniczący (1980–1984), przewodniczący (1984–1990) Wydziału Nauk Rolniczych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Współautor 2 podręczników akademickich: „Ogólna uprawa roli i roślin” i „Zagadnienia uprawy roli i roślin”, autor 130 publikacji naukowych.

W działalności naukowej zajmował się głównie: intensyfikacją produkcji roślinnej na glebach lekkich, wpływem zmiennego w okresie wegetacyjnym poziomu uwilgotnienia gleby przy zróżnicowanych dawkach nawozowych na wzrost i plonowanie roślin, zagadnieniami upraszczania uprawy roli w całokształcie agrotechniki w płodozmianie i monokulturze, produkcyjnością płodozmianów, w szczególności specjalistycznych, ochroną środowiska rolniczego obejmującą wpływ różnych stężeń w glebie wybranych pierwiastków chemicznych na rośliny testowe, sposobami rolniczego wykorzystania popiołów z węgla kamiennego i brunatnego, reakcją roślin na ograniczenie poziomu nawożenia mineralnego i zastosowania herbicydów, walką z chwastami.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Armii Krajowej i Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony 3 nagrodami Ministra i 11 Rektora.

Zmarł 3 marca 2005 r. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec