Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wiesław
Kopeć

Urodził się 9 listopada 1955 r. we Wrocławiu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i Technikum Chemicznego. Studia wyższe z zakresu technologii żywności ukończył w 1980 r. na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 1986 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale na podstawie rozprawy pt. „Rola białek mięśni piersiowych i udowych kurcząt w kształtowaniu układów dyspersyjnych w zależności od siły jonowej” (promotor – prof. dr hab. Teresa Smolińska). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych ze specjalnością naukową technologia żywności i żywienia (technologia żywności pochodzenia zwierzęcego) uzyskał w roku 1999 na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po przdłożeniu rozprawy pt. „Charakterystyka biofizykochemiczna i właściwości żelujące precypitatów aktomiozyny mięśni kurcząt”. W roku 2008 nadano mu tytuł naukowy profesora.

Odbył długoterminowe staże naukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego w Warszawie, w Norweskim Instytucie Badania Żywności, w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Drobiarstwa w Beekbergen w Holandii oraz na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Stanowego New Jersey – Rutgers University i w Centrum Zaawansowanej Technologii Żywności w New Brunswick, New Jersey, USA. Staże zawodowe, w łącznym wymiarze 1,5 roku, odbywał we Wrocławskich, Olsztyńskich (Iława) i Pomorskich (Toruń) Zakładach Drobiarskich oraz firmie „Gebr. Kunz Fleisch u: Fleischwaren” Bilten w Szwajcarii.

Jest redaktorem i współautorem skryptu „Odpady specjalne” oraz autorem (współautorem) ponad 200 opracowań naukowych, w tym 80 oryginalnych prac twórczych, z których istotną część opublikowano w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Brał czynny udział w 11 kongresach organizowanych przez Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej (WPSA), m.in. na kongres w New Delhi w 1996 r. został imiennie zaproszony w celu wygłoszenia referatu. Łącznie jest współautorem 37 referatów i komunikatów naukowych prezentowanych na 20 międzynarodowych konferencjach naukowych.

Badania związane z jego zainteresowaniami naukowymi były w znacznej swej części realizowane w ramach prac umownych i projektów KBN (20 tematów), z czego 2 stanowiły projekty celowe. Był kierownikiem projektu celowego oraz projektu badawczego dotyczącego procesów oksydacji białek mięśniowych, aktualnie kieruje projektem badawczo-rozwojowym.

Pod jego kierunkiem 69 studentów wykonało prace magisterskie. Jest promotorem 3 prac doktorskich.

Był członkiem senatu AR we Wrocławiu jako przedstawiciel adiunktów Wydziału (1991–1994), członkiem Komisji Rektorskiej ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (dwie kadencje). Jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej WPSA oraz członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności od 1996 r. W latach 1994–1996 należał do Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn dla Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu. Kierował szkoleniami dotyczącymi legislacji europejskiej w przemyśle mięsnym i drobiarskim w programie Tempus finansowanym ze środków funduszu Phare. Z powyższego  zakresu brał udział w projekcie europejskim w programie Leonardo da Vinci. Współpracował z agencjami rozwoju regionalnego na terenie Dolnego Śląska i Dolnośląskim Centrum Szkolenia Samorządowego. W latach 1991–1996 był kuratorem Studenckiego Ruchu Naukowego na Wydziale Technologii Żywności.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony 9 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu. W roku 2000 za badania dotyczące produktów izolowanych treści jaj został wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec