Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bernard
Kontny

Urodził się 15 lipca 1957 r. w Brzegu. Egzamin maturalny złożył w 1977 r. po ukończeniu nauki w Technikum Elektrycznym w Brzegu. Ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydział Melioracji Wodnych, Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych w 1982 r.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii uzyskał na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w dniu 27 czerwca 1991 r. za pracę doktorską pt. „Koncepcja systemu pomiarów oraz geometrycznej analizy i interpretacji deformacji przestrzennych górotworu”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii uzyskał na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 6 lipca 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Geodezyjne badania współczesnej kinematyki głównych struktur tektonicznych polskich Sudetów i Bloku Przedsudeckiego na podstawie pomiarów GPS”.

W 1982 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Geodezji i Zastosowań Matematycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Instytut Geodezji i Geoinformatyki). W 1986 r. został starszym asystentem, a w roku 1991 adiunktem. Od 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W pracy dydaktycznej na Uczelni prowadzi zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z wielu przedmiotów zawodowych: w tym geomatykę, geodezję satelitarną, pomiary przemieszczeń. Był opiekunem ok. 40 prac magisterskich.

Odbył półroczny staż naukowy w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył szereg kursów i studiów podyplomowych, w tym m.in. „The Basic Postgraduate LIS Course - Education in Land Information Systems” w Delft (Holandia), „BERNESE GPS SOFTWARE” w Instytucie Astronomii Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria). Był kierownikiem grantu indywidualnego KBN, grantu promotorskiego, grantów wewnętrznych Uczelni oraz kierownikiem merytorycznym wielu prac badawczych zleconych przez podmioty gospodarcze. W latach 2000−2006 był członkiem Komitetu Zarządzającego oraz przewodniczył Grupie Roboczej: „Methodology and Instrumentation” w ramach europejskiego programu naukowo-badawczego COST, Action 625, „3D-Monitoring of Active Tectonic Structures”. W ramach tego programu badawczego kilkakrotnie uczestniczył w krótkoterminowych misjach naukowych we Włoszech i w Grecji.

Jest członkiem Komitetu Geodezji PAN, w tym Sekcji Geodynamiki Ziemi, Sekcji Sieci Geodezyjnych i Sekcji Geodezji Inżynieryjnej, Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych PAN oraz Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Jest autorem lub współautorem ok. 70 prac opublikowanych w czasopismach, zeszytach naukowych i monografiach, ok. 75 prac i abstraktów opublikowanych w materiałach konferencyjnych oraz ok. 50 prac niepublikowanych (maszynopisy, ekspertyzy, sprawozdania z prac badawczych). Jest współautorem 18 prac opublikowanych w międzynarodowych zespołach autorskich, w tym w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Od września 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. kierunku studiów geodezja i kartografia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich uhonoronowanym Srebrną Odznaką SGP. W 1988 r. zdał egzamin państwowy i uzyskał kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Za osiągnięcia naukowo-badawcze dziesięciokrotnie został nagrodzony Nagrodą Rektora AR we Wrocławiu (dwie nagrody indywidualne i osiem zespołowych). Otrzymał też dwukrotnie nagrodę Rektora za działalność organizacyjną. W 2007 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec