Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Eugeniusz
Kołota

Urodził się 8 marca 1941 r. w Koskowie, na terenie woj. mazowieckiego. Po ukończeniu Technikum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim studiował w latach 1960–1965 na Wydziale Rolniczym ówczesnej WSR w Szczecinie. W roku 1966 podjął pracę w Katedrze Ogrodnictwa tejże Uczelni. W 1984 r. uzyskał przeniesienie służbowe do pracy w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie objął funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry Ogrodnictwa, którą sprawuje do chwili obecnej.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie w 1971 r., a stopień doktora habilitowanego ta sama Rada Wydziału w 1977 r. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1989 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 r.

Odbył długoterminowy staż naukowy w North Dakota State University w USA oraz staże krótkoterminowe i misje naukowe jako visiting professor w Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, w Czechach, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Belgii, Włoszech, Grecji, Portugalii, Chorwacji.

Przedstawiciel Wydziału Rolniczego w Senacie w latach 1990–2005, prodziekan Wydziału Rolniczego AR w Szczecinie (1981–1984), prorektor AR we Wrocławiu (1993–1996). Jest twórcą kierunku studiów ogrodnictwo.

Przedstawiciel nauk ogrodniczych w Komisji Ekspertów MNiSzW, członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, International Society for Horticultural Science oraz Working Groups of ISHS: Timing Field Production of Vegetables i Vegetable Nutrition and Fertilization, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Rejestracji Odmian Roślin Warzywnych COBORU, wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Folia Horticulturae”, członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: „Vegetable Crops Research Bulletin” i „Roczników UP” w Poznaniu, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa, członek i przewodniczący Sekcji Ogrodniczej KBN (1995–1999) oraz sekcji Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie MNiSzW od 2004 r., ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Promotor 8 prac doktorskich, 92 prac magisterskich. Wykonał 31 recenzji dorobku naukowego na tytuł i stanowisko profesora (1 dla Uniwersytetu w Brnie), 26 recenzji prac habilitacyjnych i 39 prac doktorskich, 2 oceny dorobku na tytuł doktora honoris causa, 10 opinii do CK w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Opracował 315 recenzji wydawniczych, w tym 12 rozpraw habilitacyjnych, 17 książek i skryptów, 161 projektów badawczych KBN i MNiSzW, 52 recenzje dla Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników naukowych, 22 opinie dotyczące wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 47 opinii do dotacji na wydanie podręczników akademickich.

Autor ponad 650 publikacji, w tym 19 podręczników i skryptów akademickich, 275 oryginalnych prac twórczych, 189 artykułów i komunikatów naukowych, 168 prac popularnonaukowych. Wyniki swych prac prezentował na 33 konferencjach międzynarodowych. Wygłosił wykłady w Technological Educational Institute w Heraklionie, (Grecja) Strossmayer University of Osijek (Chorwacja), Escola Superia Agraria w Ponte de Lima (Portugalia) i w Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux (Belgia). Był organizatorem 6 konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Uczestniczył w realizacji 8 grantów KBN oraz MNiSzW, z czego w 6 jako kierownik oraz w 1 projekcie międzynarodowym.

Jest specjalistą w zakresie biologii, wymagań siedliskowych, technologii produkcji i nawożenia warzyw, z uwzględnieniem wartości biologicznej plonu. Opracował i wdrożył do praktyki technologię produkcji pora na zbiór w różnych porach roku, kapusty brukselskiej na potrzeby przetwórstwa, zasady nawożenia mineralnego warzyw nawadnianych oraz wykorzystania żywych ściółek jako proekologicznej metody polowej uprawy warzyw. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę – Gryf Szczeciński, medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, medal „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, medal „Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie”, Srebrną odznakę NOT, trzykrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, 32 nagrody Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec