Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Teresa
Kołek

Urodziła się 18 września 1943 r. w Podleszanach (powiat Mielec) . W 1967 r. ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

W 1975 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Otrzymywanie, epoksydacja i katalityczna redukcja Δ⁵- 7 – oksosteroidów”, której promotorem była prof. Irena Małunowicz, uzyskała stopień doktora nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora habilitowanego z zakresu biotechnologii uzyskała w 2000 r. na podstawie przedstawionej Radzie Wydziału Nauk o Żywności pracy pt. „Zależność przebiegu transformacji mikrobiologicznych od budowy substratu. Badania wybranych izoprenoidów”.

Opublikowała 23 oryginalne prace twórcze (wszystkie w czasopismach z Listy Filadelfijskiej), 3 artykuły przeglądowe i monografię. Jest autorem podręcznika akademickiego pt. „Biotransformacje” oraz współautorem podręczników: „Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej” i „Podstawy transformacji”.

Z zakresu badań nad zastosowaniem transformacji mikrobiologicznych do przekształcania substratów izoprenoidowych uzyskała 16 patentów oraz przedstawiła 8 zgłoszeń patentowych. Wyniki badań prezentowane były również w 37 komunikatach na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest promotorem dwóch obronionych prac doktorskich.

Odznaczona: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniona za badania naukowe i pracę dydaktyczną 19 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zespołową nagrodą Ministra za badania naukowe.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec