Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Halina
Kleszczyńska

Urodziła się 25 marca 1949 r. w Lubaczowie, woj. podkarpackie. Szkołę podstawową ukończyła w Międzygórzu, a następnie liceum ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej. Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończyła w roku 1972, uzyskując dyplom magistra fizyki.

Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymała w 1981 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ wybranych czwartorzędowych soli amoniowych na oporność osmotyczną i transport anionów do erytrocytów”. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biofizyki nadała jej Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1999 na podstawie rozprawy pt. „Toksyczność hemolityczna niektórych związków biologicznie aktywnych”. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 2006 r. w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie biofizyki.

Opublikowała 189 prac naukowych, w tym 88 oryginalnych prac twórczych. Prace swoje prezentowała na 48 konferencjach, w tym 22 międzynarodowych. Jest współautorką kilku wydań skryptu do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, biofizyki i agrofizyki, a w ostatnim wydaniu była także jego redaktorem.

Zajmuje się badaniami z zakresu biofizyki, które pozwoliły w znacznym stopniu wyjaśnić molekularny mechanizm oddziaływania z błoną biologiczną różnych substancji biologicznie aktywnych, takich jak: pestycydy, związki lizosomotropowe, antyoksydanty syntetyczne i naturalne oraz związki organiczne metali ciężkich.

W latach 1976–1989 uczestniczyła w resortowych problemach węzłowych dotyczących ochrony środowiska, współpracując z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Łódzkim. Jako wykonawca i główny wykonawca brała udział w 12 projektach badawczych MNiSW (wcześniej KBN). Była kierownikiem 2 grantów MNiSW, a także trzeciego, który jest aktualnie realizowany.

Była opiekunem 7 prac magisterskich, w tym prac studentów Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem kilkunastu recenzji: na tytuł profesora, habilitacyjnych, doktorskich, prac naukowych, a także wniosków MNiSW.

Była członkiem Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i pełnomocnikiem Rektora ds. Międzyuczelnianych Studiów Indywidualnych. Odbyła kurs dla inspektorów ochrony przed promieniowaniem jonizującym i objęła funkcję inspektora, a następnie kierownika Uczelnianej Pracowni Izotopowej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Biofizycznego i pełni w nim od wielu lat różne funkcje zarówno w Zarządzie Oddziału Wrocławskiego, jak i Zarządzie Ogólnopolskim, jest również członkiem Komisji Chemii, Fizyki i Techniki w Biologii Wrocławskiego Oddziału PAN. Uczestniczyła w organizacji trzynastu Międzynarodowych Szkół Biofizyki Transportu Membranowego, a trzykrotnie pełniła funkcję dyrektora tych szkół.

Pełni funkcję kierownika Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżniona została 15 nagrodami Rektora oraz została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec