Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Agnieszka
Kita

Urodziła się 1 września 1971 r. w Pszczynie. Po skończeniu szkoły podstawowej uczęszczała w latach 1986–1990 do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. W 1990 r. rozpoczęła studia na Wydziale Technologii Żywności ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w roku 1995, uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia. Po ukończeniu studiów podjęła w 1995 r. pracę w Zespole Szkół Rolniczych im. Karola Miarki w Pszczynie. W grudniu tego samego roku podjęła studia doktoranckie na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Prace badawcze prowadziła w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Lisińskiej.

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia otrzymała w 1999 r. na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ składu chemicznego ziemniaka i rodzaju przypraw na konsystencję czipsów”. W 2006 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Wpływ wybranych parametrów technologicznych na jakość smażonych produktów przekąskowych” uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Reprezentuje dyscyplinę naukową technologia żywności i żywienia, specjalność: technologia żywności pochodzenia roślinnego.

Odbyła długoterminowe staże naukowe w Norwegii (Norwegia Food research Institute) i Hiszpanii (Department of Nutrition and Metabolism, Instituto del Frio) oraz staże krótkoterminowe w Chinach, Grecji, na Litwie i w Niemczech. Staż przemysłowy odbyła w Zakładach Tłuszczowych „Bielmar” w Bielsku-Białej.

Od roku 2009 pełni funkcję Kierownika Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa. Jest członkiem Sądu Koleżeńskiego dla Nauczycieli Akademickich w Komisji Rektorskiej, koordynatorem umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Akademią Rolniczą w Kownie (Litwa – od 2007 r.), członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej (2002–2012).

Od 1997 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności sekcji Technologów Węglowodanów (członek Zarządu) oraz sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów. Od 2009 r. pełni funkcję prezesa Wrocławskiego Oddziału PTTŻ. Jest członkiem Zarządu Głównego PTTŻ VIII Kadencji (od 2009 r.), European Federation for the Science and Technology of Lipids, American Oil Chemist’s Society i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2009 r. należy do Rady Programowej „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”.

Jest promotorem 23 prac magisterskich. Wykonała jedną recenzję na stopień doktora habilitowanego i jedną pracy habilitacyjnej (Litwa). Recenzowała 17 prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych, 5 prac w czasopismach krajowych i 2 zagraniczne projekty badawcze.

Jej dorobek naukowy obejmuje 148 opracowań, z czego 53 stanowią oryginalne prace twórcze, 8 – rozdziały w monografiach, 18 artykuły przeglądowe, 2 skrypty dla studentów, 67 komunikaty naukowe prezentowane na konferencjach i sympozjach krajowych oraz zagranicznych, a także dwa zgłoszenia patentowe. Pozostałe pozycje stanowią opracowania nieopublikowane. Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych w Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Czechach, Słowacji i Litwie.

Odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, wyróżniona Odznaką Honorową Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz 11 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec