Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Kempiński

Urodził się 7 czerwca 1949 r. w Kępnie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Dalszą naukę rozpoczął w roku 1963 w Technikum Geodezyjnym im. K. Weigla we Wrocławiu. W roku 1968 rozpoczął pracę zawodową w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych w Kępnie. Studia wyższe, które podjął w roku 1969 w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, ukończył w 1974 r., uzyskując stopień magistra inżyniera melioracji wodnych. W tym samym roku został zatrudniony w ówczesnym Instytucie Budownictwa Wodnego i Ziemnego na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1980 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Określenie cech reologicznych gnojowicy dla potrzeb hydrotransportu rurowego”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska uzyskał również na tym samym Wydziale, broniąc rozprawy pt. „Hydrauliczna i reologiczna charakterystyka gnojowicy utylizowanej w rolnictwie” w 2000 r. Od 2002 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska otrzymał w styczniu 2009 r.

W 1983 r. odbył miesięczny staż naukowy w Instytucie Rolnictwa Alpejskiego w Gumpenstein – Austria, w ramach stypendium naukowego DAAD.

Uczestniczył ponad 20-krotnie w jednotygodniowych pobytach na Uniwersytecie w Rostocku, odbył trzymiesięczny staż naukowy w tymże ośrodku. Przeprowadził laboratoryjne badania transportu rurowego gnojowicy bydlęcej i świńskiej w zależności od różnych średnic rurociągów. Badania te pozwoliły na ocenę zjawiska poślizgu gnojowicy na ściance rurociągu. Odbył staż zawodowy w Brzeskiej Fabryce Pomp i Armatury.

Wyniki prac prezentował na konferencjach międzynarodowych: „Hydromechanisation”, „Transport & Sedimentation of Solid Particles”, „Rostocker Abwassertagung”. Łącznie zaprezentował i opublikował na konferencjach krajowych i zagranicznych 35 referatów. Jest organizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo i Trwałość Budowli Wodnych”, zorganizowanej w latach 1993, 1999, 2002, 2005, 2007.

Autor 3 skryptów, 2 monografii, 65 prac naukowych opublikowanych i 51 opracowań niepublikowanych. Promotor 2 zakończonych i 1 otwartego przewodu doktorskiego, 10 prac magisterskich, recenzent 6 prac dyplomowych. Opiekun praktyk naukowych i zawodowych studentów krajowych i zagranicznych.

Od 2001 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Inżynierskich. Jest koordynatorem współpracy dwustronnej z Uniwersytetem w Rostocku od 2003 r. Był prodziekanem kierunku budownictwo i gospodarka przestrzenna w kadencji 2005−2008. Obecnie pełni tę funkcję w kadencji 2008−2012.

Należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych od 2002 r., Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech (Bundesverband der polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland) od 2003 r., uczestniczy w pracach Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Oddział we Wrocławiu (od 2004 r.).

Jest specjalistą z zakresu reologii i hydrotransportu cieczy nienewtonowskich, opisanych modelami 3-parametrowymi Vočadlo i Herschela-Bulkley’a.

W 2009 r. odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Wyróżniony 14 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec