Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Kadłubiec

Urodził się 31 stycznia 1946 r. w Dortmundzie. Studia wyższe ukończył w 1970 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek matematyka). Pracę magisterską wykonał w Katedrze Metod Numerycznych. Pracę zawodową rozpoczął w 1970 r. w Zakładzie Badań i Doświadczeń Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa, a następnie od 1972 r. kierował Hodowlanym Ośrodkiem Obliczeniowym Zjednoczenia Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Kobierzycach. Od 1974 r. pracował na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Wartość informacyjna cech użytkowych mieszańców F2 pszenicy ozimej” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Lonca. W 1981 r. rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych został mu nadany przez Radę Wydziału Rolniczego w 2002 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Studia nad genetyczną zmiennością i zdolnością kombinacyjną mieszańcowych i populacyjnych odmian żyta”. W 2004 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Reprezentuje specjalność naukową genetyka, hodowla roślin i doświadczalnictwo.

Odbył staże naukowe w Czechosłowacji w Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie, w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze, w Instytucie Rolniczym w Krasnodarze (Rosja).

Współorganizował ogólnopolskie i międzynarodowe sympozja pt. „Genetyka ilościowa roślin uprawnych” organizowane przez Katedrę Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR we Wrocławiu i Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz dwie międzynarodowe konferencje „Rola łubinu w rolnictwie ekologicznym” zorganizowane przez Katedrę Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR we Wrocławiu i Polskie Towarzystwo Łubinowe.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego – od 1975 r. (1996–2002 r. członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego), Polskiego Towarzystwa Biometrycznego – od 1978 r., Polskiego Towarzystwa Łubinowego – od 1998 r. W latach 1999–2003 był skarbnikiem Zarządu Głównego. Od 2003 do 2009 r. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Łubinowego.

W latach 1983–1986 był członkiem Senackiej Komisji ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych i Uczelnianej Komisji Wyborczej. W latach 2002–2005 był wiceprzewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. zakupu sprzętu komputerowego.

Był promotorem dwóch doktoratów i opiekunem 37 prac magisterskich. Recenzował 5 prac doktorskich oraz wiele grantów KBN.

Opublikował 131 prac naukowych i doniesień, w tym 70 oryginalnych prac twórczych. Uczestniczył w konferencjach naukowych w Lednice na Morawach i Brnie (Czechy), w Plowdiw (Bułgaria), Quidlinburg (Niemcy) i Odessie (Ukraina).

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wyróżniony 16 nagrodami Rektora oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec