Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Kaczmarek

Urodził się 30 września 1939 r. w Zduńskiej Woli. W 1959 r. ukończył Technikum Weterynaryjne w Nysie. W 1962 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu. Tytuł magistra inżyniera rolnictwa otrzymał w 1967 r.

Działalność zawodową rozpoczął w 1959 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, a następnie od 1961 do 1962 r. w Wydziale Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku. Bezpośrednio po studiach w 1967 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa przez prof. Szymona Breja.

Pod jego kierunkiem uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w 1974 r., broniąc pracy pt. „Zawartość białka ogólnego w ziarnie linii wsobnych i mieszańców międzyliniowych żyta”. W 1985 r. na podstawie rozprawy pt. „Genetyczna kontrola samoniezgodności żyta (Secale cereale L.) ze szczególnym uwzględnieniem liczby alleli wielokrotnych genów S i Z” oraz całokształtu dorobku naukowego uzyskał na Wydziale Rolniczym stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadał mu Prezydent RP w 1992 r. Profesorem zwyczajnym został w 2000 r.

Jego dorobek naukowy obejmuje 190 prac, na które składają się artykuły naukowe, monografie, studia i rozprawy oraz rozdziały w wydawnictwach zwartych.

Do osiągnięć zalicza się badania związane ze zmiennością i zawartością białka ogólnego, alkilorezorcynolami w ziarnie żyta, samoniezgodnością, heterozją i analizą sposobów dziedziczenia cech użytkowych żyta i kukurydzy. W hodowli żyta Profesor analizował możliwości wykorzystania zjawiska kseni do masowego krzyżowania i otrzymywania nasion. Dla kukurydzy skonstruował kilka wielocechowych indeksów selekcyjnych służących do oceny linii wsobnych i mieszańców. Był organizatorem porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego na Dolnym Śląsku.

Pod jego kierunkiem 92 studentów wykonało prace magisterskie i 6 osób uzyskało stopnie doktora nauk rolniczych. Recenzował: 10 wniosków o tytuły i stanowiska profesorskie, 11 rozpraw habilitacyjnych, 16 doktorskich oraz 22 projekty badawcze KBN. Był organizatorem Międzynarodowych Sympozjów Genetyki Ilościowej Roślin Uprawnych.

W latach 1993–1999 pełnił z wyboru funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego, a w okresie 1997–2006 kierował Katedrą Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

Przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk. Trzecią kadencję sprawuje przewodnictwo Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Jest zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej IHAR w Radzikowie i członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Uhonorowany został trzykrotnie nagrodami Ministra i 21 Rektora. W uznaniu zasług otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, medal „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego”, Medal 50-lecia Akademii Rolniczej.

W kadencji Sejmu 1993–1997 r. sprawował funkcję Członka Trybunału Stanu RP. Na emeryturę przeszedł 1 października 2009 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec