Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Helena
Jasiulewicz

Urodziła się 4 kwietnia 1948 r. w Jakunówce. W roku 1966 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła w roku 1971, a studia zawodowe ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – w roku 1987. Pracę doktorską pt. ,,Analiza matematycznych modeli ubezpieczeń życiowych’’, której promotorem była prof. AE dr hab. Stanisława Ostasiewicz, obroniła w roku 1995 na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Na tym samym Wydziale w roku 2007 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w specjalności statystyka aktuarialna.

Do roku 2008 pracowała w Instytucie Matematyki i Informatyki na Politechnice Wrocławskiej, a od roku 2008 jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Promotor ponad 30 prac magisterskich i inżynierskich z zakresu matematyki aktuarialnej. Recenzent prac naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach ekonomicznych i matematycznych.

Autor 30 prac naukowych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach ekonomicznych i matematycznych. Współautorka skryptu z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Organizator specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa na kierunku matematyka przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Przez rok przebywała na stażu naukowym w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorka monografii ,,Teoria zaufania. Modele aktuarialne’’ i współautorka trzech innych monografii z zakresu ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Wielokrotnie nagradzana nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec