Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Jasek

Urodził się 9 marca 1943 r. w Żywcu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w rodzinnym mieście. W 1967 r. ukończył studia zootechniczne na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu. Po odbyciu asystenckich studiów został zatrudniony w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, w której pracuje do chwili obecnej.

Stopień doktora Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała mu w 1972 r., a doktora habilitowanego w 1987 r. W 1989 r. został mianowany na stanowisko docenta, tytuł naukowy profesora uzyskał w 1990 r., a w 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Od roku 1997 jest kierownikiem Katedry Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Zajmuje się organizacją hodowli świń, ze szczególnym uwzględnieniem krzyżowania towarowego, żywienia i utrzymania świń różnych grup wiekowych oraz ekonomiką tuczu, a także jakością produktu rzeźnego. Odbył staże na uniwersytetach w Brnie, Kaposzwar, Belgradzie, a także na wyjazdach specjalistycznych w Niemczech, Danii, Holandii, Francji i Szwecji.

Jest autorem ponad 216 publikacji, w tym 85 oryginalnych prac twórczych, których wyniki były prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Jest współautorem 4 skryptów i 5 książek. Za działalność naukowo-badawczą został dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra oraz wielokrotnie nagrodą Rektora.

Jest promotorem sześciu zakończonych przewodów doktorskich. Pod jego kierunkiem 167 studentów wykonało prace magisterskie. Już jako student był współzałożycielem wielosekcyjnego Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt (w tym Sekcji Hodowców Trzody Chlewnej), które w tym czasie uzyskało wiele osiągnięć na sejmikach i seminariach uczelnianych, ogólnopolskich i zagranicznych. Pełni również funkcje opiekuna wielosekcyjnego Koła Naukowego w Instytucie Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, kuratora SKN Wydziału Zootechnicznego, pełnomocnika rektora ds. kół naukowych, członka Rektorskiej Komisji ds. Oceny Działalności Studenckich Kół Naukowych.

Za osiągnięcia w studenckim ruchu naukowym został dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra SzWiT oraz czterokrotnie Nagrodą Rektora AR we Wrocławiu. W latach 1981–2007 uczestniczył w pracach Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej dla średnich szkół rolniczych jako członek Komitetu Głównego i przewodniczący Komitetu Okręgowego we Wrocławiu. Jest członkiem rzeczoznawcą Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawców i Doradztwa SiTR we Wrocławiu.

Od 15 lat jest przewodniczącym jury ds. wyceny trzody chlewnej na Regionalnej Wystawie Zwierząt w Piotrowicach k. Chojnowa, w Krapkowicach i Bierkowicach k. Opola. W latach 1995–1997 był członkiem Komisji Hodowli Trzody Chlewnej przy Ministerstwie Rolnictwa i brał udział w opracowaniu Programu Hodowli Trzody Chlewnej w Polsce do 2010 r., jak również programu regionalnego dla woj. dolnośląskiego i opolskiego. Przez
3 kadencje był członkiem Zespołu PO6 KBN. Uczestniczył w kolegiach redakcyjnych „Trzoda Chlewna” i „Research in Pig Breeding”.

Został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” oraz „Zasłużony dla Opolszczyzny”.

Zmarł 13 grudnia 2021 roku, jest pochowany na Cmentarzu Osobowickim  we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec