Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zofia
Fritz

Urodziła się 23 marca 1926 r. w Oświęcimiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Bydgoszczy i liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu w 1947 r. rozpoczęła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej, uzyskując dyplomu magistra farmacji w 1952 r. W 1951 r. rozpoczęła pracę jako zastępca asystenta w Katedrze Żywienia Zwierząt. W latach 1952–1954 była asystentem, a następnie w okresie 1954–1962 starszym asystentem. W latach 1954–1957 ukończyła studia zaoczne na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu i uzyskała tytuł inżyniera rolnictwa.

W 1961 r. otrzymała na Wydziale Zootechnicznym WSR stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Strawność tłuszczu surowego i wyższych kwasów tłuszczowych u świń oznaczona metodą wskaźnikową z zastosowaniem chromatografii bibułowej”, którą wykonała pod kierunkiem prof. dr. Zygmunta Ruszczyca, natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Zootechnicznym AR w Poznaniu, przedkładając rozprawę pt. „Wpływ skarmiania różnych dawek pokarmowych na procesy fermentacyjne w żwaczu krów” w 1970 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1981 r., a profesora zwyczajnego w roku 1990. Specjalność naukowa – żywienie zwierząt.

Przebywała na długich stażach specjalistycznych w kilku instytutach naukowych NRD oraz w INRA we Francji (4 lata). W latach 1974–1977 pracowała jako specjalista Polservice’u w Ministerstwie Rolnictwa w Rabacie. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z żywienia zwierząt i paszoznawstwa dla studentów Wydziałów Zootechnicznego, Rolniczego, Medycyny Weterynaryjnej – na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Była opiekunem 80 prac magisterskich i promotorem 2 prac doktorskich.

Jest autorką lub współautorką 2 podręczników i skryptów, wykonała 13 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz liczne recenzje redakcyjne, napisała 165 publikacji naukowych, w tym 150 oryginalnych prac badawczych. Wyniki swoich badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach i kongresach (Niemcy, Francja, Maroko).

Wraz z prof. Z. Ruszczycem tworzyła podstawy Katedry Żywienia Zwierząt AR we Wrocławiu, jako pierwsza rozpoczęła badania o charakterze biochemiczno-fizjologicznym, początkowo głównie dotyczące fizjologii trawienia i fermentacji w żwaczu, w późniejszym okresie z zakresu żywienia świń i drobiu. W środowisku naukowym specjalistów żywienia zwierząt była bardzo cenionym, suwerennym pracownikiem naukowym oraz bardzo dobrym, wymagającym dydaktykiem.

Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymała 2 nagrody zespołowe Ministra Szkolnictwa Wyższego, 14 nagród Rektora AR we Wrocławiu. Została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”.

Zmarła 27 sierpnia 2000 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec