Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adam
Figiel

Urodził się 9 marca 1962 r. w Żórawinie. W latach 1977–1982 uczęszczał do Technikum Mechanicznego przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. Po uzyskaniu tytułu technika mechanika na podstawie pracy dyplomowej dotyczącej układu zasilania lotniczego silnika tłokowego i złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1987 r. obronił pracę magisterską na temat „Badania reologiczne pojedynczej granuli superfosfatu potrójnego”, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.

W 1987 r. został zatrudniony w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa jako asystent stażysta, a po odbyciu służby wojskowej na stanowisko asystenta. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał w roku 1997 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wilgotności na właściwości reologiczne nasion bobiku”. W 1997 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z wybranymi właściwościami świadczącymi o jakości nasion, ziaren i produktów pochodzenia roślinnego otrzymanych w wyniku procesów termicznych polegających na prażeniu lub suszeniu przy użyciu różnych metod. W latach 2007–2009 kierował realizacją projektu badawczego pt. „Wpływ stopnia odwodnienia, mocy mikrofal i czasu przechowywania na jakość wybranych owoców, warzyw i ziół wysuszonych metodą mikrofalowo-podciśnieniową po podsuszeniu konwekcyjnym z uwzględnieniem energochłonności i kinetyki suszenia” finansowanego przez MNiSW. Obecnie kieruje projektem badawczym pt. „Optymalizacja technologii otrzymywania chipsów warzywnych o zmodyfikowanym smaku z zastosowaniem suszenia osmotycznego, konwekcyjnego oraz mikrofalowego w warunkach obniżonego ciśnienia”.

W 2003 r. pracował naukowo w The University of British Columbia, Department of Food and Nutrition Sciences (Vancouver, Kanada) w ramach 5-miesięcznego Stypendium Fundacji Dekabana. Zajmował się wówczas badaniem właściwości reologicznych ciasta jako materiału modelowego w opisie zjawiska puffingu występującego podczas suszenia metodą mikrofalowo-podciśnieniową. Wygłaszał referaty na seminariach i konferencjach w Kanadzie, Indiach i Niemczech.

Jego dorobek liczy w sumie ponad 130 pozycji, wśród których jest ponad 70 oryginalnych prac twórczych, w tym ponad 10 posiadających Impact Factor.

Należy do Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego (od 1998 r.) oraz do Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej (od 1994 r.). Od 1999 r. opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Inżynierii Rolniczej. Jest laureatem 8 nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (dawniej Akademii Rolniczej we Wrocławiu), w tym dwóch indywidualnych I stopnia.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec