Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ewelina
Dziuba

Urodziła się 28 grudnia 1947 r. w Łodzi. Studia wyższe ukończyła w 1971 roku na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W latach 1972–1975 była słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej z zakresu technologii fermentacji i mikrobiologii i uzyskała stopień doktora nauk technicznych w roku 1977 na podstawie rozprawy pt. „Otrzymywanie i charakterystyka hybrydów drożdży piwowarskich górnej fermentacji” (promotor – doc. dr hab. Helena Oberman). W 1994 r. nadano jej stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności AR we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ warunków okresowej i ciągłej fermentacji etanolowej pod obniżonym ciśnieniem na drożdże Saccharomyces cerevisiae”. W 2000 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego, w roku 2002 tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych, a w 2009 r. – profesora zwyczajnego. Kwalifikacje zawodowe podwyższała w czasie zagranicznych staży (Wielka Brytania, Czechosłowacja, Francja, Portugalia, Niemcy, Belgia, Włochy, Grecja). Odbyła długoterminowy staż przemysłowy w Browarze Piast we Wrocławiu (1985) oraz staże: w 1988 i 1991 Szkoła Letnia KT i ChŻ na temat „Doskonalenie i przechowalnictwo drobnoustrojów przemysłowych” oraz w 1994 r. – „Advanced Course on Applied Biocatalysis” w Zakopanem.

W latach 1994–2005 była kierownikiem Zakładu Biotechnologii Żywności w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 2000 r. pełniła funkcję redaktora merytorycznego serii „Technologia Żywności” Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu, a obecnie jest redaktorem merytorycznym Wydziału Nauk o Żywności w Wydawnictwie UP. Była przewodniczącą i wiceprzewodniczącą XII i XIII Festiwalu Piw Polskich (Politechnika Łódzka), IV i V Szkoły Technologii Fermentacji. Uczestniczyła aktywnie w realizacji międzynarodowych programów Unii Europejskiej  TEMPUS (oficer łącznikowy, 1996–1998), w ramach projektu JEP 09779–95 (1999–2000), była koordynatorem lokalnym z ramienia AR we Wrocławiu programu CME 3516–97 oraz również w latach 1999–2001 koordynatorem w programie TEMPUS JEP-14111. W latach 2002–2004 była przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego ACTA: Biotechnologia, a w latach 2001–2007 przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego EJPAU: Biotechnology. Była organizatorem dwóch naukowych konferencji międzynarodowych.

Była kierownikiem 2 projektów badawczych i wykonawcą w trzech.

Jej główne kierunki badawcze to: intensyfikacja produkcji bioetanolu, ulepszanie drożdży przemysłowych w celu nadania im uzdolnień do fermentacji skrobi i ksylozy; ograniczanie rozwoju mikroflory epifitycznej w słodownictwie, interakcje między drożdżami piwowarskimi a zróżnicowanym środowiskiem.

Jej dorobek naukowy obejmuje 132 pozycje, z czego 47 to oryginalne prace badawcze. Jest współautorem jednego skryptu. Wypromowała sześciu doktorów, była opiekunem 80 prac magisterskich. Wykonała 7 recenzji prac doktorskich, 2 habilitacyjnych, 1 na tytuł profesora, 1 recenzję podręcznika i 18 projektów badawczych. Uczestniczyła w 5 międzynarodowych konferencjach i kongresach.

Otrzymała 9 nagród Rektora UP we Wrocławiu. Złoty Krzyż Zasługi w 2001 r. , a w 2007 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec