Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria
Dorenda

Urodziła się 13 kwietnia 1930 r. we Włocławku. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1948 r. Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Poznaniu ukończyła w 1952 r., uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie botaniki.

Stopień doktora nauk przyrodniczych nadała jej w 1973 r. Rada Naukowa Instytutu Biologii Stosowanej AR we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie fitopatologii uzyskała w 1985 r. na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Mikoflora jako czynnik ograniczający występowanie grzybów patogenicznych w uprawach koniczyny czerwonej w czystym siewie i w mieszance z kupkówką”.

Pracę naukowo-dydaktyczną podjęła w Wyższej Szkole Rolniczej w 1965 r. jako starszy asystent, od 1973 r. była adiunktem, a od 1989 r. docentem w Katedrze Fitopatologii. Od 1987 r. do przejścia na emeryturę kierowała Katedrą Fitopatologii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, od 1986 r. jest przewodniczącą Sekcji Mikologicznej tego Towarzystwa. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Wypromowała dwóch doktorów, była również promotorem 28 prac magisterskich. Recenzowała cztery prace doktorskie oraz kilkanaście publikacji dla wydawnictw naukowych.

Na jej dorobek naukowy składa się 29 publikacji z dziedziny mikologii i fitopatologii.

Jej działalność naukowo-badawcza związana jest z poznawaniem zbiorowisk grzybów glebowych środowiska roślin rolniczych i ich wpływu na grzyby patogeniczne. Drugą dziedziną zainteresowań są badania mikologiczne, które zaowocowały opisaniem kilku gatunków grzybów wyizolowanych po raz pierwszy w Polsce.

W działalności dydaktycznej znaczącym osiągnięciem było opracowanie od podstaw pełnego programu zajęć specjalizacyjnych na nowo utworzonej w 1987 r. specjalizacji ochrona roślin.

Wyróżniona 6 nagrodami Rektora.

W 1996 r. przeszła na emeryturę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec