Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbigniew
Dobrzański

Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2014 r.

Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2018 r.

Urodził się 16 lipca 1946 r. w Chojnowie (woj. dolnośląskie), gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Studia wyższe odbył w latach1965–1970 na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1975 r., stopień doktora habilitowanego w 1983 r., a tytuł naukowy profesora w 1991 r. Od 1998 r.jest profesorem zwyczajnym, od 1988 r. kierownikiem Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt UP. W latach 1996–1999 pełnił funkcje prodziekana, a 1999–2005 dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt; jest członkiem Senatu (od 2008). Od 2009 r. jest dyrektorem ds. naukowych w unijnym programie IG pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”.

Dorobek naukowy Profesora stanowi ponad 370 publikacji, w tym ponad 270 oryginalnych prac twórczych i monografii, 14 patentów i zgłoszeń patentowych, 2 skrypty akademickie i 5 podręczników (współautor). Jest m.in. współautorem podręcznika pt. „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” oraz współredaktorem monografii „Chemistry for Agriculture” (7 tomów). Wypromował 14 doktorantów, był opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych absolwentów na kierunkach zootechnika i biologia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu dobrostanu i higieny zwierząt, kształtowania środowiska zwierząt, a także jakości i higieny produkcji i bezpieczeństwa żywności na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP oraz okresowo na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. Jest wykładowcą na licznych studiach podyplomowych, np. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, agrounia czy też choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Brał udział jako wykładowca w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez firmy paszowe, drobiarskie, związki hodowców, samorządy wiejskie oraz ośrodki doradztwa rolniczego na terenie całego kraju.

Odbył staże naukowe w Grecji i Słowacji, uczestniczył aktywnie w wielu kongresach i konferencjach naukowych, m.in. w USA, Meksyku, Hiszpanii, Chinach, Australii.

Był kierownikiem lub wykonawcą kilkunastu projektów badawczych MNiSzW z zakresu wykorzystania naturalnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt, produkcji zdrowej żywności, utylizacji odpadów zwierzęcych, optymalizacji warunków utrzymania zwierząt, higieny zwierząt, dezodoryzacji środowiska.

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, a także uczestniczy w pracach komisji MNiSzW. Jest członkiem World’s Poultry Science Association (WPSA) i International Society on Animal Hygiene (ISAH). Był współorganizatorem wielu konferencji i sympozjów naukowych. Nawiązał współpracę naukowo-techniczną z firmami krajowymi („Biogen” w Opolu, „Tronina” w Rakowie, „Biochefa” w Sosnowcu, „Szarłat” w Łomży, „Contipasz” w Grodkowie, „Klimatex” w Bytomiu, KGHM „Polska Miedź” SA w Lubinie itd.), a także współpracę naukowo-badawczą z uczelniami i instytucjami naukowymi: Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Zootechniki w Krakowie, IGO „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Katowicach itd.

Pracuje w grupie roboczej Foresight dla Dolnego Śląska, jest ekspertem Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, współpracuje z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, Wrocławskim Parkiem Technologicznym.

Został wyróżniony wieloma nagrodami Rektora, 4 Nagrodami Ministra Rolnictwa i Ministra Edukacji, Nagrodą II stopnia w konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Na najlepsze rozwiązania w dziedzinie techniki” (2004 r.), Nagrodą Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego za wdrożenie pt. „Preparaty organiczno-mineralne dla zwierząt gospodarskich ograniczające kumulację metali ciężkich i poprawiające wartość odżywczą mięsa, mleka i jaj” (2006 r.). Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec