Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wojciech
Dobicki

Urodził się 5 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie VI Liceum Ogólnokształcące ukończył we Wrocławiu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1986.

W 1986 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Limnologii i Rybactwa na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Obecnie (od 2007 r.) pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2007 do 2009 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Limnologii i Rybactwa w Katedrze Higieny Zwierząt i Ichtiologii, a po reorganizacji Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt od 2009 r. jest kierownikiem Zakładu Hydrobiologii i Akwakultury w Instytucie Biologii.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1992 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przedkładając pracę pt. „Metale ciężkie w ekosystemie wód powierzchniowych na terenach wodonośnych miasta Wrocławia”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska,w specjalności ochrona ekosystemów wodnych, nadano mu na podstawie rozprawy pt. „Biodostępność metali ciężkich występujących w środowisku jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w roku 2005 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Głównymi kierunkami badawczymi, które realizuje, są środowiskowe uwarunkowania biocenoz wodnych, a w szczególności wpływ mikrozanieczyszczeń na jakość wód przeznaczonych do chowu i hodowli ryb słodkowodnych oraz badania z zakresu hydrochemii i hydrobiologii śródlądowych wód powierzchniowych. Odbył długoterminowe staże w Niemczech (Bayerische Landesanstalt fűr Fischerei – Aussenstelle fűr Karpfenteichwirtschaft Hőhstadt/Aisch oraz na Uniwersytecie Osnabrück), na Uniwersytecie Hanowerskim ukończył także studia podyplomowe „Ekologia wód płynących”.

W Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym od 1999 r. pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału we Wrocławiu, od 2004 r. jest członkiem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Kapituły Medalu im. profesora Alfreda Lityńskiego. Jest członkiem Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie.

Był recenzentem 1 pracy doktorskiej, opiekunem 25 prac magisterskich. W dorobku posiada 134 pozycje, w tym 39 oryginalnych prac twórczych. Przetłumaczył z języka niemieckiego i przeredagował 19 skryptów dotyczących ekologii wód stojących i płynących.

Został uhonorowany nagrodami indywidualną i zespołową Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec