Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Aleksander Włodzimierz
Dobicki

Urodził się 20 czerwca 1933 r. w Warszawie. Szkołę podstawową ukończył w Hrubieszowie, a gimnazjum i Liceum Administracji Gospodarczej we Wrocławiu (1952). Następnie odbył roczny staż pracy w Przedsiębiorstwie Elektromontaż we Wrocławiu. Studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1953 r., a magisterskie w 1958 r.

Po studiach pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Zwierzętami Rzeźnymi we Wrocławiu na stanowisku zootechnika (1958–1961), równolegle pracował jako nauczyciel zawodu w szkole przysposobienia rolniczego w Chocianowcu (1958–1959) oraz w Cieszkowie (1959–1966), następnie w 1966 r., został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Hodowli Bydła, Koni i Owiec WSR we Wrocławiu, gdzie pracował, mimo przejścia na emeryturę, do ostatnich godzin życia.

Stopień doktora nauk rolniczych (promotor – prof. Jerzy Juszczak) uzyskał w 1969 r. na podstawie rozprawy pt. „Badania nad przydatnością młodego bydła ras nczb i nb do intensywnych metod opasu”; stopień doktora habilitowanego nadano mu w 1974 r. na podstawie rozprawy pt. „Badania nad przydatnością niektórych pomiarów i wskaźników przyżyciowych oraz poubojowych do oceny wartości rzeźnej buhajków rasy nb., opasanych do 450 kg wagi żywej”.

Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1982 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 r. Pełnił funkcje prodziekana (1975–1976) i dziekana (1976–1981) Wydziału Zootechnicznego oraz kierownika Katedry Hodowli Bydła i Produkcji Mleka (2000–2003).

Odbył staże naukowe: na Uniwersytetach w Lipsku (Niemcy), w Nachkommenprüf u. Versuchstation (Austria) w Helsinkach (Finlandia). Otrzymał stypendium USDA Cochran Fellowship Programm for Cattle Breeding, USA.

Był członkiem Rady Głównej przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego (1975–1981); Rady Parku Narodowego Ujście Warty, kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych i popularnych.

Realizował tematy badawcze: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania budowy wymion i zdolności wydojowej krów, polimorfizm białek mleka u mlecznych i mięsnych ras bydła, ocena wartości hodowlanej buhajów, ocena przydatności opasowej i wartości rzeźnej bydła ras czystych i mieszańców, krzyżowanie ras krajowych z rasami mlecznymi i mięsnymi, modyfikacje składu i cech fizycznych mleka, doskonalenie żywienia krów w okresie okołoporodowym, behawior bydła. Opracował metodę organizacji hodowli i technologii produkcji mleka i żywca wołowego oraz modelowe programy hodowli bydła mięsnego w populacjach ras czystych i syntetycznych na trwałych użytkach zielonych oraz w gospodarstwach ekologicznych.

Dorobek naukowy obejmuje blisko 300 publikacji, w tym ponad 100 oryginalnych prac oraz 6 skryptów i 4 podręczniki. Był promotorem 6 doktorów, wykonał 9 recenzji dorobku naukowego do tytułu profesora, 11 recenzji rozpraw habilitacyjnych oraz 13 doktorskich, był opiekunem 133 prac magisterskich.

Zorganizował 7 konferencji międzynarodowych „Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego”, pokazy, wystawy,szkolenia hodowców bydła we współpracy ze wiązkami hodowców i ośrodkami doradztwa rolniczego. Organizator stad hodowli bydła mięsnego, gdzie od 1978 r. prowadził prace hodowlane. Był współorganizatorem Krajowego Związku Hodowców Bydła Mięsnego, przewodniczącym Zarządu Krajowego i Zarządu Regionu Związku.

Został wyróżniony: honorowym członkostwem Związku Hodowców Bydła Mięsnego, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 20 nagrodami Rektora, 2 nagrodami Ministra, medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, „Zasłużony dla Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 18 września 2007 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny przy ul. Smętnej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec