Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zenobiusz
Dmowski

Urodził się 29 lipca 1942 r. w Suchożebrach. Szkołę średnią ukończył w Siedlcach w 1963 r. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1963–1968, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Następnie ukończył w latach 1969–1973 stacjonarne studia doktoranckie na AR we Wrocławiu z zakresu polowej produkcji roślinnej. Pracę doktorską pt. „Wpływ nawożenia mineralnego i ilości wysiewu na plony soi w uprawie na nasiona i zieloną masę w siewie współrzędnym z kukurydzą” wykonał w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zofii Jasińskiej. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 6 stycznia 1976 r.

W 1993 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ rejonu uprawy, gleby i agrotechniki na plonowanie żyta i pszenicy” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność uprawa roślin i nawadnianie, nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu.

Tytuł profesora otrzymał w 2003 r.

W 2000 r. powołany został na kierownika Zakładu Nawadniania Roślin w Katedrze Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska AR Wrocław. Od 1 stycznia 2003 r. kieruje Zakładem Ekologii i Ochrony Środowiska, a od 2006 do 2009 r. – Zakładem Ekologii, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gleb i Roślin.

Członek Komisji Rektorskiej ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych w kadencji 1996–1999, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich – od roku 1999 do chwili obecnej. Jest członkiem Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddziału Wrocławskiego i Polskiego Towarzystwa Agrotechnicznego.

Promotor dwóch prac doktorskich oraz opiekun 14 prac magisterskich. Wykonał wiele recenzji prac naukowych, doktorskich (3) i habilitacyjnej. Autor rozdziału w monografii naukowej i podręczniku akademickim oraz blisko 150 publikacji, z czego 75 to oryginalne prace twórcze, w tym 15 w językach obcych. Uczestniczył w 5 zagranicznych konferencjach naukowych w Izraelu, Austrii i Słowacji.

Zajmuje się następującymi zagadnieniami: przyswajalność poszczególnych składników pokarmowych z różnych form nawozów przez rośliny w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia; wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wysokość i jakość plonu roślin uprawnych; modele zysków i strat związanych z dostarczeniem lub deficytem wody w produkcji roślinnej; wpływ gleby, rejonu i agrotechniki na plonowanie roślin uprawnych; wpływ czynników beznakładowych w produkcji roślinnej; ochrona i kształtowanie środowiska rolniczego.

Został wyróżniony 14 nagrodami Rektora za prace naukowe, jedną nagrodą zespołową Ministra oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec