Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zenobiusz
Dmowski

Urodził się 29 lipca 1942 r. w Suchożebrach. Szkołę średnią ukończył w Siedlcach w 1963 r. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1963–1968, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Następnie ukończył w latach 1969–1973 stacjonarne studia doktoranckie na AR we Wrocławiu z zakresu polowej produkcji roślinnej. Pracę doktorską pt. „Wpływ nawożenia mineralnego i ilości wysiewu na plony soi w uprawie na nasiona i zieloną masę w siewie współrzędnym z kukurydzą” wykonał w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zofii Jasińskiej. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 6 stycznia 1976 r.

W 1993 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ rejonu uprawy, gleby i agrotechniki na plonowanie żyta i pszenicy” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność uprawa roślin i nawadnianie, nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu.

Tytuł profesora otrzymał w 2003 r.

W 2000 r. powołany został na kierownika Zakładu Nawadniania Roślin w Katedrze Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska AR Wrocław. Od 1 stycznia 2003 r. kieruje Zakładem Ekologii i Ochrony Środowiska, a od 2006 do 2009 r. – Zakładem Ekologii, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gleb i Roślin.

Członek Komisji Rektorskiej ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych w kadencji 1996–1999, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich – od roku 1999 do chwili obecnej. Jest członkiem Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddziału Wrocławskiego i Polskiego Towarzystwa Agrotechnicznego.

Promotor dwóch prac doktorskich oraz opiekun 14 prac magisterskich. Wykonał wiele recenzji prac naukowych, doktorskich (3) i habilitacyjnej. Autor rozdziału w monografii naukowej i podręczniku akademickim oraz blisko 150 publikacji, z czego 75 to oryginalne prace twórcze, w tym 15 w językach obcych. Uczestniczył w 5 zagranicznych konferencjach naukowych w Izraelu, Austrii i Słowacji.

Zajmuje się następującymi zagadnieniami: przyswajalność poszczególnych składników pokarmowych z różnych form nawozów przez rośliny w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia; wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wysokość i jakość plonu roślin uprawnych; modele zysków i strat związanych z dostarczeniem lub deficytem wody w produkcji roślinnej; wpływ gleby, rejonu i agrotechniki na plonowanie roślin uprawnych; wpływ czynników beznakładowych w produkcji roślinnej; ochrona i kształtowanie środowiska rolniczego.

Został wyróżniony 14 nagrodami Rektora za prace naukowe, jedną nagrodą zespołową Ministra oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Zmarł 19 listopada 2020 roku. Spoczywa na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [Pole/Grób/Rząd: 115R/132/1 od ogrodzenia Osobowice].

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec