Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jadwiga
Dmochowska-Gładysz

Urodziła się 10 grudnia 1936 r. w Warszawie. W 1953 r. ukończyła III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. W roku 1959 skończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na specjalizacji fototechnika, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemii. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Fotografii Naukowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w 1961 r. została zatrudniona w Katedrze Podstaw Chemii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Od 1965 r. zajmowała się transformacjami mikrobiologicznymi, głównie związków biologicznie aktywnych, w Zespole kierowanym przez prof. Antoniego Siewińskiego.

Pracę doktorską pt. „Wpływ różnic strukturalnych pochodnych androstanu na przebieg ich przekształceń mikrobiologicznych przy pomocy Rhodotorula mucilaginosa” obroniła w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, uzyskując stopień doktora nauk chemicznych (promotor – prof. dr hab. Antoni Siewiński).

Stopień doktora habilitowanego w specjalności biotechnologia nadano jej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wykorzystanie mikroorganizmów Rhodotorula mucilaginosa i Aphanocladium album jako modeli naśladujących metabolizm hormonów androgennych w organizmie ssaków” na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Dr hab. J. Dmochowska-Gładysz odbyła naukowe staże zagraniczne we Francji i Jugosławii.

W latach 1996–2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Technologii Żywności. Przez osiem lat była przedstawicielem Wydziału Technologii Żywności do Senatu.

Promowała 5 doktorów oraz 25 prac magisterskich. Jest autorką 100 publikacji, w tym 37 oryginalnych prac twórczych zamieszczonych w renomowanych czasopismach naukowych, 50 komunikatów na konferencjach naukowych oraz 35 patentów i zgłoszeń patentowych.

Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Została wyróżniona zespołową nagrodą Ministra za działalność naukową oraz 17 nagrodami Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec