Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Dębowy

Urodził się 12 grudnia 1939 r. w Zygmuntówku, woj. poznańskie. Studiował w latach 1957–1963 na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu. W 1963 r. rozpoczął pracę w Katedrze Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu, początkowo w charakterze stażysty, a następnie asystenta, adiunkta, docenta i profesora. W latach 1985–2000 był kierownikiem Katedry Farmakologii i Toksykologii, a w latach 2000–2009 kierował Katedrą Biochemii, Farmakologii i Toksykologii.

Stopień naukowy doktora uzyskał w 1968 r., doktora habilitowanego w 1977 r., tytuł naukowy profesora w 1992 r., a w 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W 1974 r. odbył staż naukowy w Zakładzie Farmakologii Królewskiej Szkoły Weterynaryjnej w Sztokholmie, a w 1975 r. staż w Katedrze Farmakologii Wydziału Weterynaryjnego w Brnie.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 160 pozycji, w tym 79 oryginalnych prac doświadczalnych, 8 prac przeglądowych i 73 doniesienia na kongresy oraz sympozja naukowe. Można wyróżnić trzy zasadnicze kierunki badań: nad farmakologiczną regulacją ukrwienia i motoryki przewodu pokarmowego zwierząt przeżuwających, nad neurohormonalną regulacją metabolizmu wysokoenergetycznych związków fosforowych i glikogenu w różnych rodzajach mięśni, nad farmakologiczną stymulacją układu odpornościowego u zwierząt doświadczalnych i gospodarskich (świnie, bydło).

Poza Wydziałem przez wiele lat prowadził wykłady z farmakologii dla słuchaczy Pomaturalnego Studium Pielęgniarskiego. W latach 1982–1984 był prodziekanem Wydziału Weterynaryjnego ds. dydaktycznych. Był promotorem 2 doktoratów i recenzentem 9 prac doktorskich, 8 habilitacyjnych oraz opracował 6 recenzji na tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych.

Jest członkiem: European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology; Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, gdzie pełnił przez dwie kadencje (1983–1989) obowiązki przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego; Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego; Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Brał czynny udział w wielu krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Od 1984 r. do chwili obecnej jest członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, w latach 1984–1989 był sekretarzem naukowym tej jednostki. Od 1993 r. jest ekspertem Zespołu ds. Rejestracji Leków Weterynaryjnych, od 1994 r. przez trzy pięcioletnie kadencje był członkiem Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych przy Ministrze Zdrowia, od 2005 r. jest członkiem Komisji ds. Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Od 2003 r. do chwili obecnej jest członkiem Komisji Farmakopei. W latach 2003–2007 był członkiem IV kadencji Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W latach 19992002 był członkiem Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu

W 1973 r. otrzymał zespołową nagrodę specjalną na II Kongresie Nauki Polskiej. W 1984 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2006 r. wyróżniono go medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. W 2010 r. przeszedł na emeryturę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec