Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Lesław
Zimny

Urodził się 27 maja 1949 r. w Chobieni koło Wołowa. Ukończył Szkołę Przysposobienia Rolniczego (1963–1964), Państwowe Technikum Rolnicze w Wołowie (1964–1969), studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1969–1974) oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne (1974–1975).

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (ob. Katedra Kształtowania Agroekosystemów) AR we Wrocławiu, gdzie pracuje do dziś

Pracę doktorską pt. „Wpływ zróżnicowanej uprawy przedzimowej na właściwości fizyczne gleby i plonowanie buraków cukrowych” (promotor – prof. R. Krężel) obronił w 1984 r., a rozprawę habilitacyjną pt. „Badania nad warunkami wzrostu i plonowaniem buraka cukrowego przy zastosowaniu zróżnicowanych technologii uprawy”w 1994 r. na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu. Wykazał, że w polskich warunkach glebowo-klimatycznych można stosować z powodzeniem uprawę konserwującą i zaproponował definicję tego terminu. Był promotorem 4 prac doktorskich oraz 42 magisterskich. Autor lub współautor 155 prac, w tym 75 oryginalnych i 20 leksykograficznych. Współautor skryptu „Zagadnienia uprawy roli i roślin”oraz akademickiego podręcznika „Agrotechnologia”.

Zweryfikował hasła rolnicze w wielu słownikach, leksykonach i encyklopediach, wzbogacając język polski w nowe pojęcia rolnicze. Autor „Wielkiego słownika rolniczego niemiecko-polskiego”, „Wielkiego słownika rolniczego polsko-niemieckiego”, „Encyklopedii ekologiczno-rolniczej” oraz informatora „Kto jest kim w polskiej agronomii”. Współautor i redaktor biografii pt. „Profesor Bolesław Świętochowski wybitny polski uczony XX wieku”.

Brał udział w projekcie „Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość (e-learning)” na kierunku rolnictwo z przedmiotu ogólna uprawa roli i roślin wraz z herbologią finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Członek rady naukowej Fragmenta Agronomia i Annales UMCS Sectio E Agricultura. Współorganizator niemiecko-polskiego seminarium Sommertagung ’97 Berlin – Wrocław pt. „Dauerfeldversuche als Forschungsbasis für nachhaltige Landwirtschaft“. Uczestniczył w realizacji projektu dotyczącego „Polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego słownika ochrony środowiska” organizowanego przez Uniwersytet w Essen, Politechnikę Łódzką i Polsko-Niemiecką Sieć Naukową ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Procesowego i Inżynierii Energetycznej INCREASE.

Nagrodzony Zespołową Nagrodą Ministra i 12 nagrodami Rektora oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego”. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec