Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Cież

Urodził się 29 czerwca 1948 r. w Bielawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Rolniczym w Bożkowie, które ukończył egzaminem maturalnym w roku 1966. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze na Słowacji. Studia ukończył z wyróżnieniem, w roku 1971 uzyskuje tytuł magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, początkowo jako asystent – stażysta, a następnie jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Eksploatacji Ciągników i Maszyn Rolniczych. W roku 1978 na podstawie przedłożonej pracy pt. „Modelowanie organizacji przyjęcia ziarna od kombajnów w gospodarstwach wielkoobszarowych” Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławia nadała mu stopień doktora nauk rolniczych. Promotorem pracy był prof. Jan Bogdanowicz. W grudniu 2007 r. Rada Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie nadała mu stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Studia nad wypadkami z maszynami i ciągnikami rolniczymi w gospodarstwach indywidualnych”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problemów eksploatacji techniki rolniczej, zagadnień bezpieczeństwa pracy i ergonomii w rolnictwie.

Od 2009 r. kieruje Instytutem Inżynierii Rolniczej.

Jego dorobek liczy ponad 200 pozycji, wśród których jest ponad 50 oryginalnych prac twórczych, a ponadto wiele prac popularnonaukowych, ekspertyzy, recenzje projektów badawczych i podręczników. Jest także współautorem skryptów.

Wygłaszał referaty na konferencjach w Jugosławii, Słowacji, Hiszpanii, Finlandii, Kanadzie i Turcji. Od wielu lat jest wykładowcą Szkoły Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu

Od 2003 r. jest członkiem Międzynarodowej Komisji Innowacyjnej (Neuheitenkommission) przy DLG w Frankfurcie/Main. Ponadto jest członkiem Komisji BHP w Rolnictwie przy Głównym Inspektorze Pracy oraz członkiem Komisji przy Prezesie KRUS, nadającej Znak Bezpieczeństwa KRUS.

Za prace z zakresu wypadkowości w rolnictwie otrzymał wyróżnienie Głównego Inspektora Pracy oraz wyróżnienie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych. Jest ponadto laureatem 14 nagród Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec