Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Paweł
Chorbiński

Urodził się 16 marca 1963 r. w Żarach. W roku 1981 rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał 5 marca 1987 r. Od maja 1987 r. do kwietnia 1988 r. odbywał służbę wojskową w ramach wojskowego szkolenia studentów. Od dnia 1 maja 1988 r. został zatrudniony w Katedrze Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na którym to pracuje do dnia dzisiejszego, specjalizując się w zakresie chorób owadów użytkowych.

Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1993 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ niektórych środków warroabójczych na aktywność wybranych enzymów jelita środkowego pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)”. W 2004 r. uchwałą Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Rola grzybów z rodzaju Ascosphaera w patologii czerwiu pszczoły miodnej oraz wybranych gatunków pszczół samotnych”. W 2010 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego macierzystej Uczelni.

Jego dorobek naukowy wynisi 199 pozycji w tym współautorstwo 1 podręcznika, rozdziałów w 2 podręcznikach, autorstwo i współautorstwo 3 skryptów, licznych artykułów naukowych, doniesień na konferencje naukowe, artykułów popularnonaukowych oraz poradników i materiałów szkoleniowych dla pszczelarzy praktyków i lekarzy weterynarii oraz ekspertyz.

Wypromował jednego doktora nauk weterynaryjnych.

Prowadzi liczne szkolenia, seminaria, warsztaty oraz kursy dla pszczelarzy, z zakresu chorób pszczół, organizowane przez ośrodki szkolenia rolniczego (WODR,

ODR), związki pszczelarskie i służby weterynaryjne na terenie całego kraju. W latach 1996–1998 pełnił funkcję członka, a w latach 1998–2001 funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowotności Pszczół i Ochrony Pasiek przed Zatruciami przy Polskim Związku Pszczelarskim. Obecnie jest przewodniczącym Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministerstwie Rolnictwa. Jest członkiem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego.

W dniu 30 maja 1997 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób owadów użytkowych, a w roku 2008 został powołany na Krajowego Kierownika Specjalizacji nr 9 – Choroby owadów użytkowych.

Od 2008 r. pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Za działalność dydaktyczno-naukową otrzymał 4 nagrody Rektora. Został także odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec