Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz
Chodak

Urodził się 30 sierpnia 1938 r. w Izabelowie, pow. Sieradz. W 1957 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Myśliborzu w woj. szczecińskim. W latach 1957–1962 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra fizyki. W roku 1962 rozpoczął pracę w Katedrze Gleboznawstwa WSR we Wrocławiu i równocześnie studiował na Wydziale Rolniczym, otrzymując w 1967 r. tytuł inżyniera rolnika.

Stopień doktora nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biologii Stosowanej WSR we Wrocławiu uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Studia nad substancją koloidalną gleb wytworzonych z lessu” (promotor – prof. dr hab. S. Kowaliński). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu gleboznawstwa otrzymał w 1980 r. na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Badania nad właściwościami i składem mineralnym gleb wytworzonych z lessu Dolnego Śląska”.

Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskał w 1989 r. W roku 1999 mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych oraz współautorem rozdziałów podręcznika „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego”.

Główne kierunki badawcze obejmują procesy glebotwórcze i glebowe w różnych strefach klimatycznych, oznaczanie minerałów ilastych i powierzchni właściwej gleb, wpływ czynnika antropogenicznego na właściwości gleb, właściwości i przydatność surowców ilastych i skał w ochronie środowiska i gospodarce.

Odbył staże naukowe na uniwersytetach: w Pradze, Leningradzie, Nowym Sadzie, Freisingu, Kairze, Aleksandrii, Kopenhadze, Wageningen, Giessen. Uczestniczył w międzynarodowej wyprawie na Spitsbergen (1985).

Promował 3 doktorantów oraz opiekował się 95 magistrantami. Wykonał 4 recenzje prac habilitacyjnych i 10 doktorskich.

Pełnił funkcje przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału PTGleb, sekretarza Komisji Nauk o Ziemi Oddziału PAN we Wrocławiu, przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich AR. Był przewodniczącym komisji programowej organizującej kierunek studiów ochrona środowiska. Od 1991 r. dyrektor Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego. W latach 1987–1990 był prodziekanem Wydziału Rolniczego. Nagradzany 10-krotnie nagrodami Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2008 r. przeszedł na emeryturę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec