Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Kazimierz
Chmura

Urodził się 5 grudnia 1953 r. we Wrocławiu, gdzie ukończył III Liceum Ogólnokształcące. W latach 1972−1977 studiował na Wydziale Rolniczym wrocławskiej Akademii Rolniczej. W Katedrze Uprawy i Nawożenia Łąk i Pastwisk otrzymał dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Następnie, w latach 1977−1980, pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (Wojszyce, Smolec, Mokronos k. Wrocławia), początkowo jako stażysta, później na stanowisku kierownika ds. produkcji zwierzęcej.

Zatrudniony w Instytucie Rolniczych Podstaw Melioracji. W roku 1983 ukończył Studium Kształcenia i Doskonalenia Dydaktycznego Młodej Kadry Nauczycieli Akademickich przy Wydziale Zootechnicznym. W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych, przedstawiając rozprawę doktorską pt. „Efektywność deszczowania i wzrastającego nawożenia azotem w uprawie wieloletnich roślin pastewnych”. W roku 2002 na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania uprawy ziemniaka w południowo-zachodniej Polsce” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność agronomia, uprawa roślin, gospodarka wodna roślin, nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu. Odbył krótkoterminowe staże naukowe w Izraelu (1997) i Austrii (2002, 2005).

W latach 2003−2006 pełnił funkcję kierownika Zakładu Nawadniania Roślin w KRPKŚ.

Był współorganizatorem XII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. „Technologiczne i produkcyjne możliwości wykorzystania środowiska rolniczego w różnych regionach Polski” (KRPKŚ AR – Wrocław 1995) oraz Cyklicznych konferencji popularnonaukowych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (Wrocław 2003, 2004, 2005).

Wypromował jednego doktora.

Dorobek naukowy obejmuje 86 pozycji, w tym 13 prac indywidualnych i 73 zespołowe, oraz 18 nieopublikowanych prac.

Jest współautorem skryptów: „Podstawy rolnictwa – Przewodnik do ćwiczeń” (1978), „Technologia produkcji rolniczej” (1999), „Podstawy rolnictwa” (2005) oraz rozdziału 3 „Gospodarka wodna roślin” w podręczniku akademickim „Nawadnianie roślin” (2006).

Jego zainteresowania naukowe obejmują kilka grup tematycznych: – określenie optymalnych parametrów ilościowych i jakościowych roślin pastewnych (traw); – zagadnienia związane z wpływem nawożenia, opadów i nawadniania na plonowanie roślin okopowych (w szczególności ziemniaka), jak też odporność bulw na uszkodzenia mechaniczne; – działanie i współdziałanie agrotechnicznych czynników siedliska na wysokość i jakość plonu roślin uprawnych; – problemy zmian florystycznych powodowanych działaniami technicznymi, a także zagadnienie bilansu pierwiastków biogennych w glebach czy fitoakumulacji pierwiastków śladowych w wybranych roślinach.

Wyróżniony 8 nagrodami Rektora, w tym w dziedzinie badań naukowych (4), dydaktyczno-wychowawczej (2) i organizacyjnej (2). W roku 2006 otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec