Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bronisława
Chełmońska

Urodziła się 1 lipca 1934 r. w Krakowie. W roku 1951 rozpoczęła studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w roku 1958, uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechniki. W latach 1955–1957 pracowała jako nauczyciel w Państwowym Technikum Hodowlanym w Krzyżowicach. W roku 1957 rozpoczęła pracę w charakterze nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Zootechnicznym, pozostając w kolejnych latach na stanowiskach: 1957–1959 asystenta, 1960–1965 starszego asystenta, 1965–1973 adiunkta, 1973–1988 docenta, 1988–1998 profesora nadzwyczajnego, 1998–2004 profesora zwyczajnego.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymała w 1964 r. na podstawie rozprawy pt. „Badania nad stosowaniem niektórych rozrzedzalników w unasienianiu kaczek”. W 1971 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytut Biologii Stosowanej przy WSR we Wrocławiu, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Sezonowe zmiany w funkcjonowaniu układu rozrodczego gęsiorów w aspekcie sztucznego unasieniania”. Tytuł profesora i nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1988 r., a nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1998.

W latach 1976–2004 pełniła funkcję kierownika Katedry Hodowli Drobiu, w późniejszym Zakładzie Hodowli Drobiu Instytutu Hodowli Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W okresie pracy na Uczelni odbyła wiele krótko- i długoterminowych stażów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m.in. na Węgrzech (Instytut Naukowo-Badawczy dla Małych Zwierząt – Gödölö, Wyższa Szkoła Rolnicza Kaposvar oraz Wydział Rolniczy w Debreczynie), w Słowacji (Vyskumny Ustav Chovu a Slachtenia Hydiny -Ivanka pri Dunaji oraz Vyskumny Ustav Zivocisnej Vyroby – Nitra), w Niemczech (Karl-Marx Uniwersitat – Lipsk, Humboldt Universitat – Berlin, Tierarztliche Hochschule – Hannover), w USA (Ohio Agricultural Research and Development Center, Ohio State University oraz Agriculture Research Center – Beltsville).

W ramach działalności organizacyjnej i społecznej pełniła funkcje: członka Wydziałowej Komisji ds. Młodzieży, Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej, Rektorskiej Komisji ds. BHP oraz Rady Naukowo-Technicznej ds. Inseminacji przy Ministrze Rolnictwa.

Jest członkiem VI Grupy Roboczej Reprodukcja Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej; WrocławskiegoOddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu,Komisji Biologii Rozrodu Ptaków Komitetu Biologii RozroduZwierząt Użytkowych PAN oraz Zarządu PolskiegoTowarzystwa Zootechnicznego.

Była promotorem 4 doktoratów oraz 76 prac magisterskich. Wykonała 2 recenzje osiągnięć naukowo-badawczych osób ubiegających się o tytuł profesora, 7 recenzji rozpraw habilitacyjnych (w tym 2 z Czechosłowacji), 12 recenzji prac doktorskich. Była recenzentem 67 publikacji naukowych oraz 21 projektów badawczych (grantów). Jest współautorką 10 podręczników i skryptów oraz 4 filmów dydaktycznych z zakresu rozrodu zwierząt, w szczególności ptaków domowych, oraz 103 publikacji naukowych.

Wyniki swoich badań naukowych prezentowała na 28 międzynarodowych konferencjach i kongresach, m.in. w Monachium, Lipsku, Stuttgarcie, Halle, Hanowerze, Baltimore i Istambule.

Prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Hanowerze i na Uniwersytecie w Lipsku.

Jest uznanym specjalistą w dziedzinie biologii rozrodu ptaków domowych. Stworzyła szkołę naukową w zakresie stosowania różnych metod biotechnologicznych, zwłaszcza dotyczących sztucznego unasienniania w rozrodzie ptaków domowych. Z tej dyscypliny prowadziła seminarium z udziałem gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanady, Niemiec i Rosji. Wykazała odrębność fizjologii rozrodu gęsi w odniesieniu do innych gatunków ptaków domowych. Uzyskała mieszańce gęsi dzikiej z gęsią domową, dając możliwość poszerzenia oferty produktów na rynku drobiarskim. Jest inicjatorem badań tworzenia rezerw genetycznych ptaków przy zastosowaniu różnych metod mrożenia nasienia oraz komórek blastodermalnych.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec