Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Karol
Wolski

Urodził się 12 lutego 1965 r. w Głubczycach, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1984 r. Studia wyższe odbył w latach 1984–1989 na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu.

W 1997 r. Rada Wydziału Rolniczego we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych po przedłożeniu rozprawy pt. „Możliwości poprawy składu botanicznego i plonowania runi łąkowej metodą siewu bezpośredniego w warunkach klimatyczno-glebowych Dolnego Śląska” (promotor prof. Z. Mikołajczak). W 2003 r. na podstawie całokształtu dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ uproszczonych metod renowacji runi łąkowej na jej produkcyjność” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, w specjalności łąkarstwo. W 2005 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z waloryzacją systemów produkcji łąkowej, wykorzystaniem pasz w optymalizacji produkcji mleka, wołowiny oraz z uproszczeniami w renowacji użytków zielonych.

Odbył zagraniczne staże naukowe na Uniwersytecie Rolniczym w Kiszyniowie (Mołdawia), Uniwersytecie w Wageningen (Holandia), Uniwersytecie Rolniczym w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytecie w Aalborg (Dania), w Instytucie Rolniczym w Eichoff (Niemcy) oraz ośrodkach krajowych w IHiAR w Radzikowie i w IMiUZ w Falentach.

W latach 2004–2010 pełnił funkcję kierownika Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni. Od 2010 r. pracuje w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zielni, gdzie kieruje Zakładem Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni.

Był wiceprzewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz jest sekretarzem Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego. Jest członkiem komitetu naukowego czasopisma „Łąkarstwo w Polsce” oraz był redaktorem czasopisma popularnonaukowego „Pamiętajcie o ogrodach”.

Promotor 3 doktorów, 60 prac magisterskich. Wykonał 17 recenzji prac naukowych oraz 2 projekty badawcze KBN.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 180 pozycji opublikowanych, w tym 70 oryginalnych prac twórczych (15 w językach obcych), 3 skrypty, 6 rozdziałów monografiach (3 w języku angielskim), 71 prac projektowych i doświadczalnych oraz 30 ekspertyz.

Przewodniczący komitetu naukowego 2 konferencji naukowych krajowych. Opracował koncepcję i projekt zagospodarowania muraw parkuru oraz czworoboków na Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (Warka, 2007).

Kierował 4 projektami badawczymi KBN. Członek komitetu sterującego i naukowego w programie „Badania i rozwój nowych technologii w ramach projektu badawczego.

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią »od widelca do zagrody»”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach POIG.

Wyniki badań naukowych prezentował na 33 konferencjach naukowych krajowych i 14 międzynarodowych. Był uczestnikiem 6 Kongresów i Sympozjów EGF w Nitrze (1998), Bańskiej Bystrzycy (2000), Alborg (2000), Witzenhausen (2001), Tartu (2002) oraz w Brnie (2009).

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią służbę. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał 9 nagród Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec