Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria
Wojtatowicz

Urodziła się 1 lutego 1945 r. w Mogielnicy k. Grójca. Studia wyższe ukończyła w 1967 r. na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej SGGW w Warszawie. W latach 1968–1970 pracowała w branży przemysłowej (Lubelskie Zakłady Przemysłu Piekarniczego, Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Tarczynie k. Warszawy). Zatrudniona na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu od 1974 r.

W latach 1970–1973 była słuchaczką studiów doktoranckich z zakresu technologii fermentacji i mikrobiologii na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w roku 1974 po przedłożeniu rozprawy pt. „Próby stabilizacji przetworów pomidorowych przy użyciu nizyny” (promotor – prof. dr hab. Jadwiga Jakubowska). W 1991 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności – mikrobiologii technicznej został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Studia nad biosyntezą kwasu cytrynowego przez szczep drożdży Yarrowia lipolytica A-101 i jego mutanty”.

Kwalifikacje zawodowe podwyższała w czasie zagranicznych staży: Wyższa Szkoła Techniczno-Chemiczna w Pradze (Czechosłowacja, 1980 r.); Kansas State University w Manhattan (USA, 1987/1988 r.), a także na specjalistycznych kursach i w szkołach w kraju i za granicą, m.in.: Instytut Mikrobiologii Łotewskiej Akademii Nauk (Ryga, 1978 r.); Uniwersytet w Brnie 1980 r.; Instytut National de la Recherche Agronomique (Francja, 1995 r.); University of Basilicata (Włochy, 1997 r.)

W latach 1994–1993 pełniła funkcję p.o. kierownika, a w latach 1994–2006 kierownika Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2001 r., a w roku 2007 została powołana na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1999 r. kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Technologii Żywności, a od 2009 r. także w dyscyplinie biotechnologia na Wydziale Nauk o Żywności. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Polish Journal of Food Nutrition Science” (od 2007 r.).

Jej dorobek naukowy obejmuje 226 opracowań naukowych, w tym 68 oryginalnych prac twórczych, 11 artykułów przeglądowych, 6 podręczników i skryptów oraz 5 patentów i zgłoszeń patentowych. Była promotorem 4 prac doktorskich i opiekunem naukowym 61 prac magisterskich. Wykonała 125 recenzji, w tym w postępowaniach o nadanie tytułu profesora i mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, grantów.

Jej działalność naukowa koncentruje się na problematyce biotechnologicznego wykorzystania niekonwencjonalnych drożdży, zagadnieniach związanych z okresową i ciągłą biosyntezą kwasu cytrynowego i SCP przez drożdże oraz drożdżowymi szczepionkami dla serowarstwa i słodownictwa.

Wyróżniona 19 nagrodami Rektora UP, 2 nagro-dami NOT i Nagrodą Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu. W 1993 r. otrzymała odznakę „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”, w roku 2000 – Złoty Krzyż Zasługi, a w 2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec