Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Mieczysław
Trybała

Urodził się 3 września 1930 r. w miejscowości Zawoja. W 1951 r. uzyskał maturę. Wydział Rolniczy ukończył w 1956 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu na stanowisku inżyniera ds. klasyfikacji gruntów. Pracę naukową rozpoczął w 1961 r. w Katedrze Rolniczego Użytkowania Terenów Zmeliorowanych WSR we Wrocławiu, kierowanej przez prof. dr. hab. dr h.c. Józefa Dzieżyca. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał na podstawie rozprawy pt. „Wpływ nawadniania przy różnych dawkach nawożenia mineralnego na rozwój i plonowanie roślin uprawnych na glebie piaszczystej” w 1965 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1973 r. W roku 1966 otrzymał nominację na adiunkta, a w 1978 r. został mianowany docentem. W październiku 1985 r. nadano mu tytuł naukowy profesora. W 1997 r. mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Swoje dociekania naukowe indywidualne i zespołowe zawarł w ponad 100 oryginalnych rozprawach i komunikatach naukowych, w książkach typu monograficznego, licznych skryptach dla kilku kierunków studiów. Długoletni redaktor materiałów konferencyjnych w „Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych”. Współorganizował wiele sympozjów i konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Duża część prac była poświęcona wpływowi gospodarki nawozowej i wodnej na płody rolnicze i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego oraz efektom produkcyjnym nawodnień deszczownianych.

Odbył staże naukowe we Francji, Hiszpanii, na Węgrzech i w Rumunii. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. W latach 1983–1988 był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Rektora.

Zmarł 26 kwietnia 2022 roku. Spoczywa na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [Pole/Rząd: 76/8 rząd od Alei Głównej].

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec