Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Roman
Hlibowicki

Urodził się 8 września 1911 r. w Przemyślu. Studia geodezyjne podjął na Oddziale Mierniczym Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Po zakończeniu wojny przybył do Krakowa, gdzie w latach 1945–1946 nostryfikował uzyskany w czasie okupacji dyplom magisterski w Akademii Górniczo-Hutniczej. W roku 1946 przeniósł się do Wrocławia i podjął pracę naukowo-dydaktyczną na jedynej wówczas Uczelni – Uniwersytecie i Politechnice.

W październiku 1950 r. na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki powstała Katedra Miernictwa, której został kierownikiem. Do momentu wyodrębnienia się Wyższej Szkoły Rolniczej został zastępcą organizatora Wydziału Melioracji Wodnych.

W roku 1952 uzyskał stopień doktorski na Politechnice Wrocławskiej.

Na Wydziale Melioracji Wodnych pracował do 30 sierpnia 1981 r., od roku 1963 jako profesor. Nieprzerwanie kierował Katedrą Geodezji, przekształconą w 1970 r. w Instytut Geodezji i Zastosowań Matematyki. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych i społecznych na Wydziale, na Uczelni i poza nią, był mianowicie prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych w latach 1951–1953, następnie dziekanem Wydziału Melioracji Wodnych kadencji 1954–1958 oraz 1961–1966, prorektorem Uczelni 1965–1968. Zorganizował Oddział Geodezji i Urządzeń Rolnych w latach 1959–1960, kierownik Katedry Miernictwa (Geodezji) od 1950 do 1973, kurator Katedry Fotogrametrii w latach 1960–1967 oraz w tym samym czasie kurator Katedry Geodezji Wyższej, natomiast od 1960 do 1961 r. kurator Katedry Geodezyjnych Urządzeń Rolnych. Dyrektor Instytutu Geodezji i Zastosowań Matematycznych w latach 1973–1981 oraz kierownik Zakładu Geodezji i Fotogrametrii IGiZM w latach 1973–1981. Był delegatem Rady Wydziału Melioracji Wodnych do Senatu kadencji 1961–1962, 1972–1973, członkiem Senackiej Komisji ds. Zleceń kolejnych kadencji 1961–1963, 1965–1966, 1968, Senackiej Komisji ds. Wychowawczo-Dydaktycznych 1962–1963, członkiem Senackiej Komisji Statutowej 1965–1966, 1968, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Budżetowych, redaktorem serii „Geodezja Urządzeń Rolnych” Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej, przewodniczącym Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Ministerstwa dla kierunku geodezja urządzeń rolnych 1960–1980.

Wykładał miernictwo i geometrię wykreślną, geodezję, topografię i kartografię matematyczną, geodezję wyższą, astronomię geodezyjną, geodezję dynamiczną i kartografię.

Jest autorem podręczników: „Geodezja dla meliorantów” (5 wydań, 1963–1971, PWN), „Geodezja” (1975, PWN), „Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna” (1981, PWN, wyróżnienie nagrodą ministra).

Jest Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, „Zasłużonym Nauczycielem PRL”, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę 1000-lecia PP, medal „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej”. Został wyróżniony nagrodami Ministra
i Rektora.

Zmarł 15 czerwca 1999 r. w Lublinie i tam został pochowany.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec