Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Katarzyna
Adamczewska-Sowińska

doktor habilitowany

Urodziła się 6 sierpnia 1962 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową ukończyła w 1977 r., a w 1981 r. Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym.

W 1983 r. rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1988 r. podjęła pracę w Katedrze Ogrodnictwa w charakterze stażystki, a następnie na stanowisku inżynieryjno-technicznym.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1995 r. na podstawie pracy pt. „Badania nad opracowaniem technologii produkcji pora na zbiór wczesny” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Kołoty. W 1996 r. została przyjęta na etat nauczyciela akademickiego i mianowana na stanowisko adiunkta.

W latach 1998–2002 przeprowadziła cykl badań na temat: „Zastosowanie żywych ściółek w uprawie pomidora oraz papryki i ich wpływ następczy na plonowanie selera korzeniowego i marchwi jadalnej”. Ich wyniki stanowiły podstawę rozprawy habilitacyjnej. W roku 2005 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa nadany uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 2008 r. profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Warzywnictwa w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 1989 r. należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

Kierowała 38 pracami magisterskimi, recenzowała pracę habilitacyjną. Jest autorką rozdziałów w 3 podręcznikach akademickich oraz współautorką 1 książki i skryptu. Na całokształt dorobku publikacyjnego składa się 148 prac, w tym 66 oryginalnych prac twórczych.

Spośród ważniejszych osiągnięć naukowych należy wymienić: opracowanie i doskonalenie technologii produkcji warzyw uprawianych na zbiór wczesny oraz zimujących w polu, wprowadzanie do uprawy elementów proekologicznych dotyczących nawożenia N, zwalczania chwastów oraz zastosowania ściółek syntetycznych i żywych.

Nagrodzona 9 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec