Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zuzanna
Borcz

Urodziła się 8 września 1935 r. w Stryju (woj. stanisławowskie). Naukę rozpoczęła we Lwowie, kontynuowała w Krakowie, a od 1950 r. we Wrocławiu.

Po złożeniu egzaminu maturalnego w III LO we Wrocławiu rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dyplom magistra architekta otrzymała w 1960 r., równocześnie pracując w Wyższej Szkole Rolniczej w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych.

W latach 1960–1977 pracowała w zawodzie architekta w biurach projektów we Wrocławiu, m.in. w Biurze Studiów i Projektów Łączności na stanowisku projektanta i kierownika zespołu projektowego. Wiele jej projektów zostało zrealizowanych. W 1964 r. uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

W 1976 r. obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską pt. „Budownictwo pocztowe w Polsce (od jego początków do II wojny światowej)”. Jako wynik studiów związanych z doktoratem ukazała się w 1992 r. Jej książka „Polskie poczty” wydana przez Ossolineum.

W roku 1977 podjęła pracę w Instytucie Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. W trakcie prowadzonych badań naukowych zajmowała się planowaniem przestrzennym i architekturą wsi, a szczególnie rozwojem funkcji pozarolniczych na terenach wiejskich. Z tej problematyki w roku 1988 przedstawiła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej rozprawę habilitacyjną pt. „Funkcje pozarolnicze wsi dolnośląskiej (wybrane zagadnienia)”. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego otrzymała na Akademii Rolniczej stanowisko docenta, a następnie w 1993 r. profesora nadzwyczajnego. W roku 2000 uzyskała tytuł profesora. Obecnie pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Geodezji na stanowisku profesora zwyczajnego.

Była promotorem 5 doktoratów, w tym 1 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Tematem zainteresowań naukowych Profesor są planowanie przestrzenne, architektura i urbanistyka Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem wsi i małych miast oraz architektura krajobrazu. Profesor Z. Borcz była kierownikiem kilku projektów badawczych objętych umową z MNiSW (dawniej z KBN). Jej praca dydaktyczna ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje architekturę, ruralistykę i urbanistykę, zagospodarowanie przestrzenne osiedli, ochronę środowiska i kształtowanie krajobrazu.

Profesor Z. Borcz jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, jak również członkiem Zarządu Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec