Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Bac (jr.)

Urodził się 9 stycznia 1929 r. we Lwowie. Do szkoły średniej uczęszczał w Puławach, a ukończył ją w II LO we Wrocławiu w roku 1947. Studiował na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu, uzyskując w 1952 r. stopień inżyniera w zakresie ogrodnictwa, a magistra inżyniera rolnictwa w roku 1953. Podczas studiów magisterskich rozpoczął pracę w Katedrze Meteorologii i Klimatologii WSR. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Melioracji WSR we Wrocławiu w roku 1958 na podstawie rozprawy pt. „Wpływ mikroklimatu na fenofazy drzew owocowych”. Tam też habilitował się w roku 1968, broniąc pracę pt. „Badania nad współzależnością parowania z wolnej powierzchni wodnej, parowania terenowego i ewapotranspiracji potencjalnej”.

Stanowisko docenta otrzymał w 1969 r., profesora nadzwyczajnego w 1978 r., profesora zwyczajnego w 1990 r. Był kierownikiem Katedry Agro- i Hydrometeorologii wrocławskiej Akademii Rolniczej od 1971 do 1992 r., a w latach 1984–1992 kierownikiem Zakładu Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odbył krótko- i długoterminowe staże naukowe w b. ZSRR, NRD i NRF, Holandii, Jugosławii i Czechosłowacji.

Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (20 lat) oraz komitetów PAN: Meteorologii i Hydrologii, Geofizyki, Gospodarki Wodnej i Melioracji, Zagospodarowania Ziem Górskich. Jest współautorem podręczników akademickich pt. „Meteorologia i klimatologia” (PWN 1979 i 1981), „Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce” (PWRiL, 1982), „Agrometeorologia” (PWN, 1988 i 1993), „Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska” (Wydawnictwo AR, 1999). Jest współautorem 12 podręczników dla techników rolniczych i ogrodniczych.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 123 prace, w tym 48 w językach obcych. Wyniki tych publikacji były prezentowane na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jego działalność naukowa obejmuje problematykę bilansów wodnych obszarów rolniczych, agrometeorologii, klimatologii oraz doskonalenia aparatury pomiarowej (4 patenty). Większość prac dotyczy wyników badań w obserwatorium agro- i hydrometeorologii, które zorganizował od podstaw w roku 1960. Jest to unikatowy ośrodek w skali europejskiej, stanowiący zaplecze badawcze dla wykonanych licznych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych oraz grantów naukowych.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Rodła, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz wyróżniony 5 nagrodami Ministra i 23 nagrodami Rektora.

Zmarł 18 lipca 2013 roku. Spoczywa na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu [ID grobu: 3156, Sektor: 12, Rząd: 11, Nr w rzędzie: 12-12a].

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec