Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbigniew
Mańko

Urodził się 20 lutego 1946 r. w Brzegu (opolskie). Studia wyższe odbył w latach 1965−1970 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, uzyskując jednocześnie 2 dyplomy z wyróżnieniem w dwóch specjalnościach: magister inżynier budownictwa lądowego i magister inżynier budownictwa drogowego. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął 1 listopada 1970 r. w Zakładzie Mostów Stalowych w Inst. Inż. Ląd. PWr. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał 30 września 1975 r. w Inst. Inż. Ląd. PWr. za pracę pt. „Analiza  statyczna wybranych stalowych przęseł mostowych” pod kierunkiem L. Danielskiego, z wnioskiem o nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał 20 października 1989 r. na Wydz. Bud. Ląd. PWr. za pracę pt. „Metoda pasm skończonych w mechanice przęseł mostowych”. W 1994 r. rozpoczął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Wrocławskiej, a od 2009 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora w Instytucie Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ponadto w kraju pracował na uczelniach technicznych: Katedra Mostów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej (1989−1995), Katedra Budowy Mostów Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1991), kierownik Katedry Mostów Politechniki Gdańskiej (1996−1997), Katedra Inżynierii Wojskowej na Wydziale Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu (prof. WSO, 1996−2004), kierownik Zakładu Konstrukcji Mostowych na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (prof. PO 1999−2003), Instytut Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu (prof. AR 2004−2005).

Staż zawodowy odbył w Biurze Projektów Kolejowych we Wrocławiu (1975–1976). Ponadto pracował jako inspektor nadzoru i kierownik zespołu sprawdzającego oraz weryfikator i sprawdzający, a także konsultant branży mostowej i budowlanej.

Jego dziedziną naukową są nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo, w specjalności budowa mostów, konstrukcje stalowe i betonowe, budownictwo drogowe.

Odbył zagraniczne staże naukowe i zawodowe w Tokyo University w Japonii, Civil Engineering Department of Delft University of Technology w Delft (DUT) w Holandii w sekcji Structural, Engineering and Applied Mechanics Group, Grupie Viacon AB (Gimån i Lyksele – Szwecja), Royal Institute of Technology Department of Structure Engineering.

W latach 1986−1987 pracował jako Visiting Full Professor na Civil and Environmental Engineering Department w Washington State University w Pullman oraz Visiting Associate Professor na Civil and Environmental Engineering Department na Florida International University w Miami. Podczas pobytu w USA pracował także w Consulting Office „Kunde, Sprecher, Yaskin and Associates”, był też konsultantem w Consulting Office 

Prowadził wykłady na zaproszenie w Voest Alpine Eurostahl (Krems, Austria), Erwin Peetz GmBH (Augsburg i Lennenstadt, RFN), ASSET International (Newport, Wielka Brytania), University of Pretoria w RPA oraz Korea University, Faculty of Civil Engineering (Seoul, Korea Płd.).

Dotychczas wypromował 12 doktorów nauk technicznych oraz ma pod opieką naukową 10 doktorantów. Autor 6 patentów oraz 6 pozycji książkowych. W dorobku naukowym posiada 535 prac, w tym 186 samodzielnych oraz 349 jako współautor. 117 pozycji opublikował w centralnych czasopismach i periodykach krajowych, 148 prac znalazło się w renomowanych czasopismach zagranicznych (18 z Listy Filadelfijskiej). Organizator 12 konferencji krajowych w zakresie mostownictwa i bezpieczeństwa budowli inżynierskich (przewodniczący wielu komitetów organizacyjnych i naukowych).

Odznaczony Medalem 1000-lecia Gdańska oraz Medalem Szefa Wojsk Inżynieryjnych (2002), wyróżniony dwukrotnie przez Komendanta WSO we Wrocławiu oraz przez Grupę ViaCon (2003), a także wyróżniony nagrodami: MOiSW (3), Min. Kom., (1) Min. Bud. (2), Rektora PWr. (12), Dziekana Wydz. Bud. Ląd. PWr. (3), Dyrektora Inst. Inż. Ląd. PWr. (10).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec