Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Aleksandra
Waluszewska-Bubień

Urodziła się 12 grudnia 1928 r. we Lwowie. W rodzinnym mieście uzyskała świadectwo dojrzałości. W roku 1945 rozpoczęła studia wyższe w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym we Lwowie, które od 1946 r. kontynuowała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza weterynaryjnego w 1950 r. W roku 1947, jeszcze w toku studiów, podjęła pracę jako wolontariusz w Katedrze Anatomii Porównawczej Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, gdzie po otrzymaniu dyplomu przeszła kolejne etapy pracy naukowo-dydaktycznej.

Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskała na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1961 r. na podstawie dysertacji pt. „Szczątki kostne kury wczesnośredniowiecznego Opola i Wrocławia” (promotor – prof. Antoni Bant). W roku 1966 odbyła staż naukowy w École Nationale Vétérinaire w Lyonie we Francji u prof. Roberta Barone’a, gdzie przeprowadziła badania nad grupą tylną nerwów czaszkowych kury domowej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych uzyskała na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu w 1972 r. na podstawie rozprawy pt. „Topography of the vagus nerve in the domestic hen”. W roku 1973 objęła stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 1981 r. W tym też roku podjęła pracę na stanowisku profesora w École Nationale Vétérinaire w Algierii, gdzie pracowała aż do przejścia na emeryturę. Tam również wydała podręcznik do ćwiczeń dla studentów pt. „Anatomie topographique des mammiferes domestiques”.

Jej badania naukowe dotyczą głównie dwóch zagadnień: archeozoologii i neuroanatomii ptaków (56 publikacji). Pierwsze obejmują analizę gatunkową i morfologiczną materiałów kostnych awifauny pochodzących z różnych stanowisk wykopaliskowych, głównie Dolnego Śląska, Wielkopolski i Kujaw. Druga grupa obejmuje nerwy czaszkowe kury domowej, topografię nerwu błędnego kury domowej, splotu ramiennego i miednicznego dropia oraz monograficzne opracowania obwodowego układu nerwowego ptaków (The cranial nerves i The somatic peripheral nerves), które weszły w skład wielotomowej edycji „Form and function in birds”, wydanej przez Academic Press w Londynie (1981–1985). Brała udział w pracach międzynarodowego komitetu nad nomenklaturą anatomiczną ptaków (Nomina Anatomica Avium) na Międzynarodowym Kongresie Lekarzy Weterynaryjnych w Salonikach w 1985 r.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, World Association of Veterinary Anatomists i European Association of Veterinary Anatomists. Bierze czynny udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, kongresach i zjazdach naukowych.

Została odznaczona Medalem X-lecia PRL, Złotym Krzyżem Zasługi i wyróżniona 3 nagrodami Rektora oraz 2 nagrodami Ministra.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec