Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Klara Maria
Tomaszewska

Urodziła się 7 lutego 1954 r. w Poznaniu. Studia na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła w 1977 roku. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w roku 1986 na podstawie rozprawy pt. „Badania nad przydatnością zdjęć lotniczych do kartografii fitosocjologicznej i określania kierunków sukcesji zbiorowisk roślinnych wybranych fragmentów doliny Biebrzy” (promotor – prof. dr hab. Adam Pałczyński), a stopień doktora habilitowanego  w roku 2004 na podstawie rozprawy pt. „Historia rozwoju wybranych torfowisk Gór Izerskich z uwzględnieniem antropogenicznych przemian roślinności”., w specjalności torfoznawstwo, botanika rolnicza. Była promotorem 2 przewodów doktorskich, opiekunem 76 prac magisterskich i 20 prac inżynierskich.

Dorobek naukowy, dydaktyczny i popularny obejmuje 106 publikacji. Badania naukowe obejmowały zagadnienia fotointerpretacji, w tym pionierskiego zastosowanie lotniczych zdjęć panchromatycznych i zdjęć w podczerwieni do badania roślinności torfowisk niskich, a także badania stratygraficzne złóż torfowych, w tym: historię rozwoju (stratygrafia) torfowisk Gór Izerskich, rejonu, który nie były wcześniej tak szeroko opracowany. Kolejne badania dotyczyły zmian zachodzących na porzuconych łąkach pobagiennych (zagadnienia florystyczne oraz stratygraficzne). Wraz z archeologami badała wpływu dawnych osad ludzkich na środowisko (stratygrafia osadów torfowych z różnych rejonów Polski),. Z geologami innych krajowych uniwersytetów badano osady jeziorne paleozbiorników okolic Bełchatowa (tzw. paleopojezierze).  Jest współautorką rozdziału w podręczniku pt. „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowisk przyrodniczo-rolniczego” (red. S. Bieszczad, J. Sobota), współautorką przewodnika po torfowiskach Gór Izerskich pt. „Rezerwat Torfowiska Doliny Izery.  Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych

W latach 2006–2008 była członkiem Rektorskiej Komisji ds. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy. W latach 1990–1996 pełniła funkcje skarbnika, a w latach 1996–1999 członka komisji rewizyjnej Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W latach 1996 - 2013 była Przewodniczącą  Komisji ds. Stratygrafii, Inwentaryzacji i Ochrony Torfowisk Polskiego Komitetu Narodowego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (PKN MST - IPS).

Była wyróżniona pięciokrotnie nagrodą Rektora oraz odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2012) i odznaką Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec