Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Agnieszka
Szyszkowska

Urodziła się 28 lipca 1943 r. w Skierniewicach. Tam też ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1963 r. rozpoczęła studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1968 r. Stopień doktora nauk rolniczych nadała jej Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w 1970 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Badania nad poprawą wartości pokarmowej mieszanki treściwej dla młodych cieląt poprzez preparowanie jęczmienia oraz dodatek syntetycznych aminokwasów i glukozy” (promotor – prof. dr hab. Jerzy Preś).

Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „ Żywieniowe i fizjologiczne implikacje zastosowania żyta, grochu, antybiotyków jonoforowych oraz natłuszczania pasz białkowych w żywieniu starszych cieląt” w 2003 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki. 1 stycznia 2008 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W 1986 r. odbyła półroczny staż produkcyjny w Kombinacie PGR Leśnica, w 1988 r. staż krótkoterminowy na Uniwersytecie w Nowym Sadzie (Jugosławia); uczestniczyła w wyjazdach do Danii, Niemiec i Francji (lata 1994–2001). Brała udział w 30 konferencjach naukowych.

Była promotorem 28 prac magisterskich oraz 1 doktoratu. Wykonała 3 recenzje artykułów dla czasopism zagranicznych.

Jest autorką 168 artykułów, w tym 81 oryginalnych prac twórczych. Jest współautorką podręcznika „Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich. Wybrane zagadnienia”

Jest przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych oraz członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Została odznaczona Medalem 40-lecia PRL, Złotym Medalem za długoletnią służbę oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, była również wyróżniona 9 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec