Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anna
Rodziewicz

Urodziła się 10 czerwca 1945 r. w Golemowie (woj. wielkopolskie). Szkołę podstawową ukończyła w 1959 r., a liceum ogólnokształcące w Rawiczu w 1963 r. W roku 1965 po ukończeniu Studium Medycznego Techników Analityków we Wrocławiu uzyskała dyplom technika medycznego analityki, a następnie przez okres jednego roku pracowała w laboratorium medycznym. W 1966 r. podjęła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 1971 r., uzyskując dyplom magistra biologii w zakresie biochemii. Po studiach podjęła pracę w organizującym się wówczas Zakładzie Mikrobiologii Technicznej i Żywności Instytutu Przechowalnictwa i Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 1983 r. na podstawie rozprawy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Polanowskiego pt. „Badania nad otrzymywaniem oraz właściwościami biotechnologicznymi preparatu pozakomórkowych proteinaz bakterii z rodzaju Bacillus” nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności AR we Wrocławiu. W 2001 r. Rada Wydziału Nauk o Żywności AR we Wrocławiu nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Biosynteza i właściwości biotechnologiczne pozakomórkowych amylaz bakterii z rodzaju Bacillus”. W 2007 r. została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Jej specjalnością naukową jest biotechnologia, a szczególnie wykorzystanie drobnoustrojów w obronie środowiska naturalnego. Obejmuje ona udział bakterii z rodzaju Bacillus, drożdży i grzybów strzępkowych w biotransformacji herbicydów oraz w biodegradacji polimerów odpadowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 

Swoje kwalifikacje zawodowe podwyższała na stażu w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz w Jenie, a także na wielu szkoleniach krajowych. Była wykonawcą w 4 projektach badawczych (polskich i zagranicznych) oraz kierownikiem w 3 projektach interdyscyplinarnych, a także 1 badawczo-rozwojowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Towarzystwa Naukowo-Technicznego NOT.

Wypromowała dwóch doktorów i 61 magistrantów. Jest współautorką 4 wydań skryptu pt. „Biochemia – przewodnik do ćwiczeń”.

Jej dorobek naukowy obejmuje 143 pozycje, z czego 34 stanowią oryginalne prace twórcze, 4 prace przeglądowe, 1 patent. Wyniki swoich badań prezentowała na 63 konferencjach, w tym 15 międzynarodowych: USA, Anglia, Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry, b. ZSRR.

Za działalność naukowo-badawczą była 5-krotnie wyróżniona nagrodami Rektora, a także 5-krotnie za działalność dydaktyczno-wychowawczą. Otrzymała odznakę „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz Złoty Krzyż Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec