Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krzysztof
Pulikowski

Urodził się 23 września 1966 r. w Krotoszynie, woj. wielkopolskie. Studia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1992, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera inżynierii środowiska.

Od 17 lutego 1992 r., będąc studentem V roku, rozpoczął pracę jako asystent-stażysta w Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych – obecnie Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska. Od 1 września 1992 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska otrzymał w 1997 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Ocena skuteczności oczyszczania ścieków cukrowniczych w zbiornikach akumulacyjnych”, a w roku 2004 ta sama Rada Wydziału, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Zanieczyszczenia obszarowe w małych zlewniach rolniczych”, nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska.

Od 1998 do 2007 r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska, a od 2007 do 2008 r. na tym samym stanowisku w Katedrze Budownictwa i Infrastruktury. 1 lipca 2008 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, obecnie jest zatrudniony na tym stanowisku w Instytucie Inżynierii Środowiska. W latach 2005–2009 współpracował z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, przygotowując materiały egzaminacyjne dla szkół średnich z zakresu melioracji i inżynierii środowiska.

Prodziekan (od 2008 r.), członek Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania (od 2010 r.), przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa UP we Wrocławiu (od 2006 r.), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2008/2009 i 2009/2010), Komitetu Organizacyjnego XXXII Finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności (2008).

Członek Sekcji Inżynierii i Ochrony Środowiska Wiejskiego, Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska

Rolniczego (od 2003 r.), Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (od 2008 r.), wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału PTIE (od 2008 r.), sekretarz Dolnośląskiego oddziału PTIE (1995–2008), członek Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich (od 1997 r.).

Promotor 2 doktoratów i 61 prac magisterskich. Wykonał 4 recenzje rozpraw doktorskich i 3 oceny dorobku i rozprawy habilitacyjnej oraz 25 publikacji naukowych.

Współautor 2 skryptów: „Ochrona wód i gleb” (2001) i „Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów” (2006) oraz przewodnika do ćwiczeń pt. „Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii środowiska” (2003), a także 71 publikacji naukowych i 40 opracowań niepublikowanych.

Specjalista z zakresu oczyszczania ścieków, ochrony wód w zlewniach użytkowanych rolniczo oraz przyrodniczego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych.

Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, 12-krotnie nagradzany nagrodą Rektora oraz wyróżniony w Konkursie WR FSNT NOT.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec