Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ryszard
Polechoński

Urodził się 4 kwietnia 1956 r. we Wrocławiu. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową, a następnie V Liceum Ogólnokształcące. Podjął studia na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera zootechniki w 1980 r.

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki nadała mu Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 12 października 1990 r. na podstawie rozprawy pt. „Jod w wodach powierzchniowych na terenach rolniczego zagospodarowania gnojowicy”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Elżbieta Szulkowska-Wojaczek. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie kształtowanie środowiska i specjalności ochrona ekosystemów wodnych nadała mu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 2005 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Ołów w ekosystemie jeziora Sława – przemieszczanie, kumulacja oraz próba bilansu w dziesięcioleciu 1993–2003”. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 2007 r.

Prowadzi badania nad: funkcjonowaniem ekosystemów wodnych w warunkach zdegradowanego środowiska, występowaniem metali ciężkich i innych mikrozanieczyszczeń w środowisku oraz ich wpływem na ekosystemy wodne, a także eutrofizacją i renaturyzacją wód.

Ukończył Studium Podyplomowe woda i środowisko w Niemczech (Hannover Universität) oraz kurs doskonalenia języka niemieckiego w Goethe Universität (Frankfurt am Main, 1986).

Był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Hydrobiologów (1986–1996), pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (1996–2005). W latach 2005–2008 był prodziekanem Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz przewodniczącym Wydziałowej Komisji Finansowej. W 2008 r. został Koordynatorem Uczelnianym Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz członkiem Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami. Powołany na Kierownika Zakładu Limnologii i Rybactwa (2009 r.), a następnie na Zastępcę Dyrektora Instytutu Biologii (2009–2013). Był współorganizatorem Uniwersytetu Otwartego przy UP we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję członka Rady Programowej.

W latach 1993–1998 pracował w Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Legnickim. Był również ekspertem Agencji Własności Skarbu Państwa w zakresie gospodarki stawowej i jeziorowej, biegłym sądowym w sprawach dotyczących rybactwa i ochrony środowiska. Od 2009 r. pracuje w zespole opiniodawczo-doradczym nadzorującym rezerwat „Stawy Milickie”.

Wypromował jednego doktora oraz 27 magistrów, recenzował 10 publikacji naukowych. Autor 45 publikacji naukowych, w tym 6 w języku angielskim, 19 podręczników na potrzeby studiów podyplomowych. Wyniki swych prac prezentował na 6 międzynarodowych i 20 krajowych konferencjach, uczestnicząc w organizowaniu 5 z nich. Jest też autorem lub współautorem 61 opracowań nieopublikowanych.

W Oddziale Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego był skarbnikiem (1999–2002), sekretarzem (2002–2009), a obecnie wiceprzewodniczącym. Od 2003 r. jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTH.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, a także dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej był 9 razy wyróżniony nagrodą Rektora AR we Wrocławiu oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1996 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec